جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی


پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
thesis0445.pdf.jpg1386طراح‍ی‌ ش‍ن‍اور ک‍ات‍ام‍اران‌ م‍س‍اف‍ر ب‍ری‌ ب‍ا ظرف‍ی‍ت‌ ح‍م‍ل‌ ۶۰۰ م‍س‍اف‍رآب‍ی‍ن‌; ت‍م‍دن‌ دار،م‍ح‍م‍د ه‍اش‍م‌
thesis0447.pdf.jpg1386طراح‍ی‌ و رون‍د س‍اخ‍ت‌ ک‍ش‍ت‍ی‌ آل‍وم‍ی‍ن‍ی‍وم‍ی‌آب‍ی‍ن‌; ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
thesis0357.pdf.jpg1386م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ پ‍روان‍ه‌ ه‍ای‌ دری‍ای‍ی‌آب‍ی‍ن‌; ب‍اق‍ری‌،م‍ح‍س‍ن‌
thesis0451.pdf.jpg1386س‍ی‍س‍ت‍م‌ ران‍ش‌ دی‍زل‌ - ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌آب‍ی‍ن‌; س‍ل‍ی‍م‍ی‌،ع‍ب‍اس‌
thesis0355.pdf.jpg1386ش‍ن‍اوره‍ای‌ ج‍رث‍ق‍ی‍ل‌ دارآب‍ی‍ن‌; ج‍ع‍ف‍ری‌ ،ع‍ق‍ی‍ل‌
thesis0353.pdf.jpg1386HP ( ۳۴۰۰ ی‌ت‍ام‍دخ‍ ی‌ت‍ش‍ک‍ ی‌ح‍ارط ه‌م‍دق‍م‍) Basic Design of supply boat 3400 HPزاه‍دی‌; ک‍ش‍اورزی‌،م‍رج‍ان‌
thesis0450.pdf.jpg1386ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌ ه‍ا و ک‍ارب‍رد آن‌ درص‍ن‍ای‍ع‌ ک‍ش‍ت‍ی‌ س‍ازی‌آب‍ی‍ن‌; گ‍روس‍ی‌،ف‍اروق‌
thesis0383.pdf.jpg1386طراح‍ی‌ ف‍ل‍ه‌ ب‍ر ب‍ا DWT ۴۰۰۰۰ ت‍ن‌ک‍اظم‍ی‌; ب‍ح‍ران‍ی‌ ف‍رد ، ف‍رش‍ی‍د
thesis0449.pdf.jpg1386طراح‍ی‌ ن‍ف‍ت‍ک‍ش‌ ۲۵۰۰۰ ت‍ن‍ی‌ج‍ام‍ع‍ی‌; ص‍اب‍ری‌،م‍ی‍ع‍اد
thesis0446.pdf.jpg1386طراح‍ی‌ ت‍ان‍ک‍ر ۷۰۰۰۰ ت‍ن‍ی‌آب‍ی‍ن‌; پ‍ن‍اه‌ رض‍وی‍ان‌، س‍ی‍ده‌ زه‍را