جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی


پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


  • قبلی
  • 1
  • بعدی
رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
thesis0088.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ ل‍ن‍دی‍ن‍گ‌ ک‍راف‍ت‌ ۲۰۰۰ ت‍ن‍ی‌ ب‍ا ا س‍ت‍ف‍اده‌ از ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ LRک‍ه‍ن‍س‍ال‌; زاه‍دی‌; گ‍ل‌ اف‍ش‍ان‌،ن‍وش‍ی‍ن‌
thesis0084.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ ک‍ش‍ت‍ی‌ ب‍ارب‍ری‌ ع‍م‍وم‍ی‌۱۸۰۰۰ ت‍ن‍ی‌ک‍ه‍ن‍س‍ال‌; ق‍درت‍ی‌،ک‍ری‍م‌
thesis0204.pdf.jpg1383طراح‍ی‌ ل‍ن‍دی‍ن‍گ‌ ک‍راف‍ت‌ ۲۰۰۰ ت‍ن‍ی‌ ب‍ا ا س‍ت‍ف‍اده‌ از ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ LRک‍ه‍ن‍س‍ال‌; زاه‍دی‌; گ‍ل‌ اف‍ش‍ان‌،ن‍وش‍ی‍ن‌
thesis0253.pdf.jpg1384طراح‍ی‌ ش‍ن‍اورن‍ف‍ت‍ک‍ش‌۲۰۰۰۰ ت‍ن‍ی‌آب‍ی‍ن‌; ک‍ه‍ن‍س‍ال‌; ال‍ه‍ی‌ زاده‌،ع‍ل‍ی‌
thesis0049.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ ش‍ن‍اورن‍ف‍ت‍ک‍ش‌۲۰۰۰۰ ت‍ن‍ی‌آب‍ی‍ن‌; ک‍ه‍ن‍س‍ال‌; ال‍ه‍ی‌ زاده‌،ع‍ل‍ی‌
thesis0165.pdf.jpg1383طراح‍ی‌ ش‍ن‍اورن‍ف‍ت‍ک‍ش‌۲۰۰۰۰ ت‍ن‍ی‌آب‍ی‍ن‌; ک‍ه‍ن‍س‍ال‌; ال‍ه‍ی‌ زاده‌،ع‍ل‍ی‌
thesis0200.pdf.jpg1383طراح‍ی‌ ک‍ش‍ت‍ی‌ ب‍ارب‍ری‌ ع‍م‍وم‍ی‌۱۸۰۰۰ ت‍ن‍ی‌ک‍ه‍ن‍س‍ال‌; ق‍درت‍ی‌،ک‍ری‍م‌