جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی


پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
thesis0076.pdf.jpg1382ات‍اق‍ک‌ خ‍ش‍ک‌ ت‍ع‍م‍ی‍روج‍وش‍ک‍اری‌ زی‍رآب‌ح‍س‍ن‌ آب‍ی‍ن‌; ج‍ع‍ف‍ر ی‍گ‍ان‍ه‌،ح‍م‍ی‍درض‍ا
thesis0097.pdf.jpg1382ت‍خ‍ل‍ی‍ه‌ وب‍ارگ‍ی‍ری‌ ک‍ش‍ت‍ی‌ ه‍ای‌ ت‍ج‍اری‌ح‍س‍ن‌ آب‍ی‍ن‌; اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌،ح‍س‍ن‌
thesis0095.pdf.jpg1382س‍ازه‌آب‍گ‍ی‍ر دری‍ای‍ی‌ح‍س‍ن‌ آب‍ی‍ن‌; ال‍ب‍رزی‌،ع‍ب‍اس‌
thesis0249.pdf.jpg1384طراح‍ی‌ ف‍ل‍ه‌ ب‍ر۲۵۰۰۰ت‍ن‍ی‌ح‍س‍ن‌ آب‍ی‍ن‌; ت‍واض‍ع‌،م‍ح‍م‍د
thesis0048.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ ن‍ف‍ت‍ک‍ش‌۲۵۰۰۰ ت‍ن‍ی‌(ب‍راس‍اس‌ آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌DNV)ح‍س‍ن‌ آب‍ی‍ن‌; اب‍راه‍ی‍م‍ی‌،اب‍وذر
thesis0047.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ک‍ش‌۴۰۰۰۰ ت‍ن‍ی‌ح‍س‍ن‌ آب‍ی‍ن‌; ح‍ص‍ی‍ری‌،م‍خ‍ت‍ار
thesis0044.pdf.jpg1382پ‍روان‍ه‌ گ‍ام‌ م‍ت‍غ‍ی‍رح‍س‍ن‌ آب‍ی‍ن‌; ری‍ش‍ه‍ری‌،م‍ه‍دی‌
thesis0195.pdf.jpg1383طراح‍ی‌ داک‌ ش‍ن‍اورب‍اظرف‍ی‍ت‌ ب‍الاب‍ری‌۸۰۰ ت‍ن‌ح‍س‍ن‌ آب‍ی‍ن‌; گ‍ل‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ م‍ف‍رد،ع‍ل‍ی‌
thesis0045.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ ف‍ل‍ه‌ ب‍ر۲۵۰۰۰ت‍ن‍ی‌ح‍س‍ن‌ آب‍ی‍ن‌; ت‍واض‍ع‌،م‍ح‍م‍د
thesis0163.pdf.jpg1383طراح‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ک‍ش‌۴۰۰۰۰ ت‍ن‍ی‌ح‍س‍ن‌ آب‍ی‍ن‌; ح‍ص‍ی‍ری‌،م‍خ‍ت‍ار