جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی


پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


  • قبلی
  • 1
  • بعدی
رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
thesis0221.pdf.jpg1384طراح‍ی‌ س‍ک‍ان‌ ل‍ن‍دی‍ن‍گ‌ گ‍راف‍ت‌۱۳۰۰ ت‍ن‍ی‌ ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ق‍وام‍ی‍ن‌ م‍وس‍س‍ه‌ رده‌ ب‍ن‍دی‌ B.V ف‍ران‍س‍ه‌ج‍ام‍ع‍ی‌،س‍ع‍ی‍د; ق‍در ق‍درج‍ه‍رم‍ی‌،ک‍اوه‌
thesis0293.pdf.jpg1385طراح‍ی‌ س‍ک‍ان‌ ل‍ن‍دی‍ن‍گ‌ گ‍راف‍ت‌۱۳۰۰ ت‍ن‍ی‌ ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ق‍وام‍ی‍ن‌ م‍وس‍س‍ه‌ رده‌ ب‍ن‍دی‌ B.V ف‍ران‍س‍ه‌ج‍ام‍ع‍ی‌،س‍ع‍ی‍د; ق‍در ق‍درج‍ه‍رم‍ی‌،ک‍اوه‌
thesis0057.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ ش‍ن‍اورGeneral Cargo ب‍ات‍ن‍اژ 16000 ت‍ن‌ج‍ام‍ع‍ی‌،س‍ع‍ی‍د; غ‍ف‍اری‌،م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
thesis0017.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ س‍ک‍ان‌ ل‍ن‍دی‍ن‍گ‌ گ‍راف‍ت‌۱۳۰۰ ت‍ن‍ی‌ ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ق‍وام‍ی‍ن‌ م‍وس‍س‍ه‌ رده‌ ب‍ن‍دی‌ B.V ف‍ران‍س‍ه‌ج‍ام‍ع‍ی‌،س‍ع‍ی‍د; ق‍در ق‍درج‍ه‍رم‍ی‌،ک‍اوه‌
thesis0055.pdf.jpg1382خ‍طوط ل‍ول‍ه‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از دری‍ای‍ی‌ج‍ام‍ع‍ی‌،س‍ع‍ی‍د; روان‌ ب‍د،زه‍را
thesis0133.pdf.jpg1383طراح‍ی‌ س‍ک‍ان‌ ل‍ن‍دی‍ن‍گ‌ گ‍راف‍ت‌۱۳۰۰ ت‍ن‍ی‌ ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ق‍وام‍ی‍ن‌ م‍وس‍س‍ه‌ رده‌ ب‍ن‍دی‌ B.V ف‍ران‍س‍ه‌ج‍ام‍ع‍ی‌،س‍ع‍ی‍د; ق‍در ق‍درج‍ه‍رم‍ی‌،ک‍اوه‌
thesis0173.pdf.jpg1383طراح‍ی‌ ش‍ن‍اورGeneral Cargo ب‍ات‍ن‍اژ 16000 ت‍ن‌ج‍ام‍ع‍ی‌،س‍ع‍ی‍د; غ‍ف‍اری‌،م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
thesis0171.pdf.jpg1383خ‍طوط ل‍ول‍ه‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از دری‍ای‍ی‌ج‍ام‍ع‍ی‌،س‍ع‍ی‍د; روان‌ ب‍د،زه‍را
thesis0259.pdf.jpg1384خ‍طوط ل‍ول‍ه‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از دری‍ای‍ی‌ج‍ام‍ع‍ی‌،س‍ع‍ی‍د; روان‌ ب‍د،زه‍را
thesis0261.pdf.jpg1384طراح‍ی‌ ش‍ن‍اورGeneral Cargo ب‍ات‍ن‍اژ 16000 ت‍ن‌ج‍ام‍ع‍ی‌،س‍ع‍ی‍د; غ‍ف‍اری‌،م‍ج‍ت‍ب‍ی‌