جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی

پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
thesis0088.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ ل‍ن‍دی‍ن‍گ‌ ک‍راف‍ت‌ ۲۰۰۰ ت‍ن‍ی‌ ب‍ا ا س‍ت‍ف‍اده‌ از ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ LRک‍ه‍ن‍س‍ال‌; زاه‍دی‌; گ‍ل‌ اف‍ش‍ان‌،ن‍وش‍ی‍ن‌
thesis0081.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ وم‍ح‍اس‍ب‍ات‌ س‍ازه‌ ای‌ ش‍ن‍اورک‍ات‍ام‍اران‌ م‍س‍اف‍رب‍ری‌ ف‍ای‍ب‍رگ‍لاس‌ ب‍اظرف‍ی‍ت‌ ح‍م‍ل‌ ص‍د م‍س‍اف‍راح‍م‍درض‍اک‍ه‍ن‍س‍ال‌; ب‍ارگ‍اه‍ی‌،م‍ح‍م‍ود
thesis0076.pdf.jpg1382ات‍اق‍ک‌ خ‍ش‍ک‌ ت‍ع‍م‍ی‍روج‍وش‍ک‍اری‌ زی‍رآب‌ح‍س‍ن‌ آب‍ی‍ن‌; ج‍ع‍ف‍ر ی‍گ‍ان‍ه‌،ح‍م‍ی‍درض‍ا
thesis0097.pdf.jpg1382ت‍خ‍ل‍ی‍ه‌ وب‍ارگ‍ی‍ری‌ ک‍ش‍ت‍ی‌ ه‍ای‌ ت‍ج‍اری‌ح‍س‍ن‌ آب‍ی‍ن‌; اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌،ح‍س‍ن‌
thesis0084.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ ک‍ش‍ت‍ی‌ ب‍ارب‍ری‌ ع‍م‍وم‍ی‌۱۸۰۰۰ ت‍ن‍ی‌ک‍ه‍ن‍س‍ال‌; ق‍درت‍ی‌،ک‍ری‍م‌
thesis0095.pdf.jpg1382س‍ازه‌آب‍گ‍ی‍ر دری‍ای‍ی‌ح‍س‍ن‌ آب‍ی‍ن‌; ال‍ب‍رزی‌،ع‍ب‍اس‌
thesis0094.pdf.jpg1382ش‍ن‍اخ‍ت‌ ف‍ای‍ب‍رگ‍لاس‌ وک‍ارب‍ردآن‌ درس‍اخ‍ت‌ ش‍ن‍اوره‍اس‍ع‍ی‍دج‍ام‍ع‍ی‌; ه‍ن‍رم‍ن‍د،م‍وس‍ی‌
thesis0092.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ ت‍ان‍ک‌ ب‍ارج‌۲۰۰۰ ت‍ن‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ وم‍ق‍ررات‌ م‍وس‍س‍ه‌ رده‌ ب‍ن‍دی‌ آم‍ری‍ک‍ارزاق‌ زاه‍دی‌; زن‍دی‌ ح‍ج‍ت‌
thesis0098.pdf.jpg1382ن‍رم‌ اف‍زارم‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ه‍ی‍درواس‍ت‍ات‍ی‍ک‍ی‌ HYCAاح‍م‍دک‍ه‍ن‍س‍ال‌; رزاق‌ زاه‍دی‌; ش‍ادم‍ان‍ی‌،روی‍ا
thesis0080.pdf.jpg1382س‍اخ‍ت‌ ش‍ن‍اوره‍ای‌ ف‍ای‍ب‍ر گ‍لاس‌۸۰-۱۰۰ت‍ن‍ی‌س‍ع‍ی‍دج‍ام‍ع‍ی‌; ق‍ادری‌،م‍ح‍م‍ود