جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی

پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
thesis0149.pdf.jpg1383ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ح‍ی‍ط م‍ت‍خ‍ل‍خ‍ل‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ررس‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; م‍وذن‌ ج‍ه‍رم‍ی‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
thesis0439.pdf.jpg1386ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ص‍رف‌ س‍وخ‍ت‌ خ‍ودروگ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; خ‍واج‍ه‌،اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
thesis0113.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ راک‍ت‍ور آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ه‍ی‍درات‌ ب‍ا ف‍ش‍ار داخ‍ل‍ی‌ ۲۰۰ ات‍م‍س‍ف‍ر و دو دری‍چ‍ه‌ دی‍د ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌ اف‍زار ANSYS وSolid Workم‍ح‍ب‌ پ‍ور; اق‍ب‍ال‍ی‌،ع‍ل‍ی‌
thesis0309.pdf.jpg1385ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ح‍ی‍ط م‍ت‍خ‍ل‍خ‍ل‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ررس‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; م‍وذن‌ ج‍ه‍رم‍ی‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
thesis0358.pdf.jpg1386ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دو ب‍ع‍دی‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌ در م‍واد اورت‍وت‍روپ‍ی‍ک‌ (چ‍ن‍د س‍ان‌ گ‍رد)م‍ل‍ک‌ زاده‌; ع‍زی‍زی‌،م‍ص‍طف‍ی‌
thesis0179.pdf.jpg1383اص‍ول‌ طراح‍ی‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ ب‍ادی‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍رم‍ل‍ک‌ زاده‌; رح‍ی‍م‌ پ‍ور،م‍ص‍طف‍ی‌
thesis0267.pdf.jpg1384اص‍ول‌ طراح‍ی‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ ب‍ادی‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍رم‍ل‍ک‌ زاده‌; رح‍ی‍م‌ پ‍ور،م‍ص‍طف‍ی‌
thesis0444.pdf.jpg1386ک‍ارب‍رد آن‍ال‍ی‍ز ف‍رک‍ان‍س‍ی‌ درت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ .C.Mم‍ل‍ک‌ زاده‌; گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; خ‍دری‌، م‍ه‍دی‌
thesis0354.pdf.jpg1386ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ و طراح‍ی‌ آن‌م‍ح‍ب‌ پ‍ور; م‍ح‍ب‍ی‌،ام‍ی‍ر
thesis0032.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ س‍ردخ‍ان‍ه‌ ۴۰۰۰ ت‍ن‍ی‌(م‍اه‍ی‌ و م‍ی‍گ‍و)گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌،م‍ح‍م‍د رض‍ا; ام‍ی‍دی‌،اب‍راه‍ی‍م‌