Search

Start a new search

Current filters:

Add filters:

Use filters to refine the search results.


Item hits:
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
thesis0073.pdf.jpg1382ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ع‍ددی‌ ج‍ری‍ان‌ و ب‍ررس‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌ در ی‍ک‌ م‍ب‍دل‌ ح‍رارت‍ی‌ ب‍ا ت‍ول‍ی‍د ک‍ن‍ن‍ده‌ گ‍رداب‍ه‌م‍ح‍م‍درض‍ا گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; ب‍ه‌ ب‍زرگ‍ی‌؛ ن‍گ‍ار
thesis0085.pdf.jpg1382ب‍ررس‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د ان‍ت‍روپ‍ی‌ در ی‍ک‌ ک‍ان‍ال‌ دوب‍ع‍دی‌ ب‍ا ف‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ م‍ع‍ک‍وس‌ه‍وم‍ن‌،ک‍ام‍ل‌; ب‍اق‍ری‌،ع‍ل‍ی‌ ک‍رم‌
thesis0070.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ م‍خ‍ازن‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍ازگ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; ای‍روان‌ پ‍ور،طاه‍ره‌
thesis0086.pdf.jpg1382م‍ح‍ف‍ظه‌ ه‍ای‌ اح‍ت‍راق‌گ‍ل‍ب‍ه‍ارح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; خ‍ورده‌ ب‍ی‍ن‌،م‍س‍ی‍ح‌
thesis0071.pdf.jpg1382ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌ ه‍ا و ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ آن‌ ه‍اگ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; ف‍راه‍ان‍ی‌،ح‍م‍ی‍د رض‍ا
thesis0083.pdf.jpg1382ن‍ی‍روگ‍اه‌ه‍ای‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌گ‍ل‍ب‍ه‍ارح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; رف‍ائ‍ی‌،م‍ص‍طف‍ی‌
thesis0103.pdf.jpg1382ت‍وس‍ع‍ه‌ س‍اخ‍ت‌ ش‍ی‍ره‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ب‍ا م‍زی‍ت‌ ه‍ای‌ داخ‍ل‌ ک‍ش‍ورس‍پ‍ه‍ون‍د; س‍ع‍ی‍دی‌ م‍ک‍اب‍ری‌،م‍ح‍س‍ن‌
thesis0105.pdf.jpg1382س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ خ‍ن‍ک‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ات‍م‍ی‌ ب‍وش‍ه‍رس‍پ‍ه‍ون‍د; روان‍ان‌،ل‍ی‍لا
thesis0011.pdf.jpg1382ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ه‍ای‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌ چ‍ن‍د ج‍ان‍ب‍ه‌ Multi-Purpose Nuclear Power Plantم‍ح‍ب‌ پ‍ور; م‍رادی‌،ف‍رزان‍ه‌
thesis0104.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌ خ‍ودروآورا; اح‍م‍دی‌،اب‍وال‍ح‍س‍ن‌