جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی

پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
thesis0667.pdf.jpg1390ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ت‍ی‍ر م‍ای‍ل‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ب‍ار م‍ت‍ح‍رک‌ ج‍رم‌ ف‍ن‍ر ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ ت‍ئ‍وری‌ ب‍رش‍ی‌ م‍رت‍ب‍ه‌ اول‌ ب‍ه‌ روش‌ اج‍زاء م‍ح‍دودم‍ح‍ب‌ پ‍ور، س‍ع‍ی‍د رض‍ا; ک‍ش‍اورز، ام‍ی‍ن‌; م‍ه‍رگ‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌
thesis0121.pdf.jpg1383ف‍اص‍ل‍ه‌ م‍ورد ن‍ی‍از س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا ب‍رای‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از ب‍رخ‍ورد در ه‍ن‍گ‍ام‌ زل‍زل‍ه‌ ب‍ا روش‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ف‍ی‍وض‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا; م‍ح‍ب‌ پ‍ور،س‍ع‍ی‍درض‍ا; ش‍ف‍ای‍ی‌،ح‍س‍ن‌
thesis0606.pdf.jpg1389ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍رم‍والاس‍ت‍ی‍ک‌ ک‍م‍ان‍ش‌ و ارت‍ع‍اش‌ آزاد ورق‌ ه‍ای‌ خ‍واص‌ م‍ت‍غ‍ی‍رچ‍ه‍ار وج‍ه‍ی‌ ب‍ا م‍رز ه‍ای‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ خ‍طی‌م‍ل‍ک‌ زاده‌، پ‍روی‍ز; ف‍ی‍وض‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا; ع‍ل‍ی‌ ب‍ی‍گ‍ی‌ ب‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
thesis0429.pdf.jpg1386ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ع‍اش‌ آزاد ب‍ا دام‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍زرگ‌ ت‍ی‍ره‍ا و ورق‌ ه‍ای‌ م‍س‍ت‍طی‍ل‍ی‌ م‍رک‍ب‌ لای‍ه‌ای‌ واق‍ع‌ ب‍ر ب‍س‍ت‍ر ارت‍ج‍اع‍ی‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌ ...م‍ل‍ک‌ زاده‌،پ‍روی‍ز; ف‍ی‍وض‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا; وث‍وق‍ی‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
thesis0210.pdf.jpg1384ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ خ‍طی‌ وغ‍ی‍ر خ‍طی‌ س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍اگ‍روه‌ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ب‍اره‍ای‌ ث‍ق‍ل‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‍ه‍ای‌ ال‍م‍ان‍ه‍ای‌ م‍ح‍دودده‍دش‍ت‍ی‌ ،غ‍لام‍رض‍ا; ل‍ق‍م‍ان‍ی‌ ک‍وش‍ک‍ی‌،ام‍ی‍ر
thesis0494.pdf.jpg1387ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ای‍داری‌ ل‍رزه‌ ای‌ دی‍واره‍ای‌ خ‍اک‍ی‌ م‍س‍طح‌ ب‍ه‌ روش‌ م‍ش‍خ‍ص‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ن‍ش‌ک‍ش‍اورز، ام‍ی‍ن‌; ج‍ه‍ان‌ ان‍دی‍ش‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌; دان‍ای‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
thesis0343.pdf.jpg1386ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ای‍داری‌ ل‍رزه‌ ای‌ دی‍واره‍ای‌ خ‍اک‍ی‌ م‍س‍طح‌ ب‍ه‌ روش‌ م‍ش‍خ‍ص‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ن‍ش‌ک‍ش‍اورز، ام‍ی‍ن‌; ج‍ه‍ان‌ ان‍دی‍ش‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌; دان‍ای‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
thesis0209.pdf.jpg1384ف‍اص‍ل‍ه‌ م‍ورد ن‍ی‍از س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا ب‍رای‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از ب‍رخ‍ورد در ه‍ن‍گ‍ام‌ زل‍زل‍ه‌ ب‍ا روش‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ف‍ی‍وض‌،ع‍ل‍ی‍رض‍ا; م‍ح‍ب‌ پ‍ور،س‍ع‍ی‍درض‍ا; ش‍ف‍ای‍ی‌،ح‍س‍ن‌
thesis0660.pdf.jpg1390ارزی‍اب‍ی‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ خ‍راب‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ و ن‍ا م‍ن‍ظم‌ در ارت‍ف‍اع‌( دارای‌ ن‍ی‍م‌ طب‍ق‍ه‌)، ب‍ا روش‌ زم‍ان‌ دوام‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا روش‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ات‍ی‍ک‍ی‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌ و دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌ اف‍زای‍ن‍ده‌ف‍ی‍وض‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا; ک‍ش‍اورز، ام‍ی‍ن‌; ع‍ب‍اس‍ی‌ دی‍زگ‍وی‍ن‌، ب‍ه‍روز
thesis0493.pdf.jpg1387ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اس‍ت‍ات‍ی‍ک‍ی‌ ورق‌ ه‍ای‌ دای‍روی‌ لای‍ه‌ ای‌ ب‍ا م‍واد خ‍واص‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ئ‍وری‌ الاس‍ت‍ی‍س‍ی‍ت‍ه‌ و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ال‍م‍ان‍ی‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ ک‍وادری‍چ‍رم‍ل‍ک‌ زاده‌، پ‍روی‍ز; ک‍ش‍اورز، ام‍ی‍ن‌; ص‍ف‍ائ‍ی‍ان‌ ح‍م‍زه‌ ک‍لای‍ی‌، ن‍اص‍ر