جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی

پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
thesis0321.pdf.jpg1386ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ی‍ون‌ ن‍ق‍ره‌ ب‍ه‌ روش‌ ول‍ت‍ام‍ت‍ری‌ ع‍اری‍س‍ازی‌ آن‍دی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍ک‍ت‍رود خ‍م‍ی‍ر ک‍رب‍ن‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌ ب‍ا ن‍ان‍و ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ی‌ و طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ی‍ک‌ ال‍ک‍ت‍رود ...ت‍ش‍خ‍وری‍ان‌; ه‍رم‍زی‌ ن‍ژاد; ج‍وادی‌، س‍ان‍ا
thesis0609.pdf.jpg1389ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ اس‍پ‍ک‍ت‍ر و ف‍ت‍و م‍ت‍ری‌ ب‍رخ‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ه‍ی‍درازی‍ن‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ پ‍ی‍ک‌ رزون‍ان‍س‌ پ‍لاس‍م‍ون‌ س‍طح‍ی‌ ن‍ان‍و ذرات‌ ن‍ق‍ره‌ در ح‍ض‍ور س‍ورف‍ک‍ت‍ان‍ت‌ ه‍ا ی‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ت‍ش‍خ‍وری‍ان‌، ج‍واد; ه‍رم‍زی‌ ن‍ژاد، م‍ح‍د رض‍ا; ف‍ت‍وت‌، م‍ی‍ث‍م‌
thesis0552.pdf.jpg1387ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ و ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ن‍وری‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ف‍ن‍ول‍ی‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ پ‍ی‍ک‌ رزون‍ان‍س‌ پ‍لاس‍م‍ون‌ س‍طح‍ی‌ ن‍ان‍وذرات‌ طلاه‍رم‍زی‌ ن‍ژاد; ت‍ش‍خ‍وری‍ان‌; ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌ ، م‍طه‍ره‌
thesis0401.pdf.jpg1386ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ و ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ن‍وری‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ف‍ن‍ول‍ی‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ پ‍ی‍ک‌ رزون‍ان‍س‌ پ‍لاس‍م‍ون‌ س‍طح‍ی‌ ن‍ان‍وذرات‌ طلاه‍رم‍زی‌ ن‍ژاد; ت‍ش‍خ‍وری‍ان‌; ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌ ، م‍طه‍ره‌
thesis0403.pdf.jpg1386آش‍ک‍ار س‍از طول‌ دای‍م‍ی‌ ل‍ک‍ه‌ ج‍ه‍ت‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ی‍دوم‍ت‍ری‌ واک‍ن‍ش‍گ‍ره‍ای‌ اک‍س‍ی‍د ک‍ن‍ن‍ده‌پ‍اک‌ ن‍ی‍ت‌ ج‍ه‍رم‍ی‌; ت‍ش‍خ‍وری‍ان‌; دری‍ان‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍د
thesis0628.pdf.jpg1389ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ه‍م‍زم‍ان‌ م‍خ‍ل‍وط ک‍رب‍ن‍ات‌ و ب‍ی‍ک‍رب‍ن‍ات‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ پ‍ردازش‌ و آن‍ال‍ی‍ز ت‍ص‍وی‍رص‍ف‍ح‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‌ آش‍ک‍ار س‍از دائ‍م‍ی‌ طول‌ ل‍ک‍ه‌پ‍اک‌ ن‍ی‍ت‌ ج‍ه‍رم‍ی‌، م‍ح‍م‍ود; ت‍ش‍خ‍وری‍ان‌، ج‍واد; س‍رداری‌ خ‍ن‍ج‍رل‍و، زی‍ن‍ب‌
thesis0550.pdf.jpg1387ان‍داره‌ گ‍ی‍ری‌ اس‍پ‍ک‍ت‍روف‍وت‍وم‍ت‍ری‌ دوپ‍ام‍ی‍ن‌، ل‍وودوپ‍ا، آدرن‍ال‍ی‍ن‌ و آس‍ک‍ورب‍ی‍ک‌ اس‍ی‍د ب‍ر پ‍ای‍ه‌ پ‍ی‍ک‌ رزون‍ان‍س‌ پ‍لاس‍م‍ون‌ س‍طح‍ی‌ ن‍ان‍و ذرات‌ ن‍ق‍ره‌ ...ه‍رم‍زی‌ ن‍ژاد; ت‍ش‍خ‍وری‍ان‌; خ‍داوی‍س‍ی‌، ج‍واد
thesis0650.pdf.jpg1389م‍طال‍ع‍ات‌ ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ رن‍گ‌ ه‍ا و ف‍ی‍ل‍م‌ ه‍ای‌ رن‍گ‌ - پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ ش‍ده‌ روی‌ س‍طح‌ ال‍ک‍ت‍رود ک‍رب‍ن‌ خ‍م‍ی‍ری‌ و ال‍ک‍ت‍رود ک‍رب‍ن‌ ش‍ی‍ش‍ه‌ ای‌ه‍اش‍م‌ ن‍ی‍ا، ص‍دی‍ق‍ه‌; ص‍ول‍ت‍ی‌، زه‍را; اس‍ک‍ن‍دری‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
thesis0622.pdf.jpg1389ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ک‍ات‍ی‍ون‌ ه‍ای‌ م‍وج‍ود در آب‌ ب‍ه‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ پ‍ردازش‌ و آن‍ال‍ی‍ز ت‍ص‍وی‍ر ص‍ف‍ح‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‌ آ ش‍ک‍ار س‍از دائ‍م‍ی‌ طول‌ ل‍ک‍ه‌پ‍اک‌ ن‍ی‍ت‌ ج‍ه‍رم‍ی‌، م‍ح‍م‍ود; ت‍ش‍خ‍وری‍ان‌، ج‍واد; ح‍ی‍ات‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
thesis0652.pdf.jpg1389اس‍ت‍خ‍راج‌ ف‍از ج‍ام‍د ی‍ون‍ه‍ای‌ اوران‍ی‍ل‌ ...ت‍ش‍خ‍وری‍ان‌، ج‍واد; پ‍اک‌ ن‍ی‍ت‌، م‍ح‍م‍ود; م‍رادی‌ ع‍ب‍دال‍ی‍وس‍ف‍ی‌، ل‍ی‍لا