Search

Start a new search

Current filters:

Add filters:

Use filters to refine the search results.


Item hits:
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
thesis0349.pdf.jpg1386س‍ن‍ت‍ز ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ن‍اج‍ور ح‍ل‍ق‍ه‌ از طری‍ق‌ اح‍ی‍ا و ش‍ک‍س‍ت‌ اک‍س‍ای‍ش‍ی‌ دی‌ ال‌ ه‍ای‌ م‍ج‍اور ح‍اص‍ل‌ از ن‍ی‍ن‌ ه‍ی‍دروی‍ن‌ و ت‍ه‍ی‍ه‌ ت‍ک‌ ظرف‌ و چ‍ه‍ار ج‍زئ‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ج‍دی‍د اس‍پ‍ی‍روپ‍ی‍رول‍ی‍زی‍دی‍ن‍ی‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ای‍ن‍دن‍وک‍ی‍ن‍وک‍س‍ال‍ی‍م‍ح‍م‍دی‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا; ح‍س‍ن‍ی‌ ن‍ژاد، ع‍ل‍ی‍رض‍ا; ف‍ی‍روزی‌ ، ن‍دا
thesis0323.pdf.jpg1386ک‍ارب‍رد ه‍ای‌ ب‍ی‍س‍وت‌ ه‍ی‍دروژن‌ س‍ول‍ف‍ات‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ ک‍ات‍ال‍ی‍زور ج‍دی‍د و س‍ب‍ز در س‍ن‍ت‍ز آل‍ی‌ح‍س‍ن‍ی‌ ن‍ژاد; م‍ح‍م‍دی‌ زاده‌; ف‍ات‍ح‌ ب‍اب‍ا م‍ی‍ری‌، ش‍ب‍ن‍م‌
thesis0398.pdf.jpg1386ت‍ه‍ی‍ه‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ج‍دی‍د از س‍ول‍ف‍ون‍ی‍ک‌ اس‍ی‍ده‍ا ب‍ر پ‍ای‍ه‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍اژل‌ و ک‍ارب‍رد ک‍ات‍ال‍ی‍زوری‌ آن‍ه‍ا در م‍ح‍اف‍ظت‌ ال‍ک‍ل‌ ه‍ا و ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ان‍و ذرات‌ پ‍الادی‍م‌ ...ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌; ت‍اج‍ی‍ک‌; ص‍اب‍ری‌ ، داری‍وش‌
thesis0474.pdf.jpg1387ک‍ارب‍رد ه‍ای‌ ب‍ی‍س‍وت‌ ه‍ی‍دروژن‌ س‍ول‍ف‍ات‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ ک‍ات‍ال‍ی‍زور ج‍دی‍د و س‍ب‍ز در س‍ن‍ت‍ز آل‍ی‌ح‍س‍ن‍ی‌ ن‍ژاد; م‍ح‍م‍دی‌ زاده‌; ف‍ات‍ح‌ ب‍اب‍ا م‍ی‍ری‌، ش‍ب‍ن‍م‌
thesis0500.pdf.jpg1387س‍ن‍ت‍ز ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ن‍اج‍ور ح‍ل‍ق‍ه‌ از طری‍ق‌ اح‍ی‍ا و ش‍ک‍س‍ت‌ اک‍س‍ای‍ش‍ی‌ دی‌ ال‌ ه‍ای‌ م‍ج‍اور ح‍اص‍ل‌ از ن‍ی‍ن‌ ه‍ی‍دروی‍ن‌ و ت‍ه‍ی‍ه‌ ت‍ک‌ ظرف‌ و چ‍ه‍ار ج‍زئ‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ج‍دی‍د اس‍پ‍ی‍روپ‍ی‍رول‍ی‍زی‍دی‍ن‍ی‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ای‍ن‍دن‍وک‍ی‍ن‍وک‍س‍ال‍ی‍م‍ح‍م‍دی‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا; ح‍س‍ن‍ی‌ ن‍ژاد، ع‍ل‍ی‍رض‍ا; ف‍ی‍روزی‌ ، ن‍دا
thesis0473.pdf.jpg1387س‍ن‍ت‍ز م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ج‍دی‍دی‌ از رن‍گ‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍ن‍ت‍ام‍ت‍ی‍ن‌ س‍ی‍ان‍ی‍ن‌م‍ه‍ران‌ پ‍ور; ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌; م‍ق‍ام‍ی‌ ف‍ر، روی‍ا
thesis0576.pdf.jpg1388س‍ن‍ت‍ز م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ج‍دی‍دی‌ از رن‍گ‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍ن‍ت‍ام‍ت‍ی‍ن‌ س‍ی‍ان‍ی‍ن‌م‍ه‍ران‌ پ‍ور; ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌; م‍ق‍ام‍ی‌ ف‍ر، روی‍ا
thesis0549.pdf.jpg1387ت‍ه‍ی‍ه‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ج‍دی‍د از س‍ول‍ف‍ون‍ی‍ک‌ اس‍ی‍ده‍ا ب‍ر پ‍ای‍ه‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍اژل‌ و ک‍ارب‍رد ک‍ات‍ال‍ی‍زوری‌ آن‍ه‍ا در م‍ح‍اف‍ظت‌ ال‍ک‍ل‌ ه‍ا و ت‍ه‍ی‍ه‌ ن‍ان‍و ذرات‌ پ‍الادی‍م‌ ...ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌; ت‍اج‍ی‍ک‌; ص‍اب‍ری‌ ، داری‍وش‌
thesis0603.pdf.jpg1388س‍ن‍ت‍ز ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ن‍اج‍ور ح‍ل‍ق‍ه‌ از طری‍ق‌ اح‍ی‍ا و ش‍ک‍س‍ت‌ اک‍س‍ای‍ش‍ی‌ دی‌ ال‌ ه‍ای‌ م‍ج‍اور ح‍اص‍ل‌ از ن‍ی‍ن‌ ه‍ی‍دروی‍ن‌ و ت‍ه‍ی‍ه‌ ت‍ک‌ ظرف‌ و چ‍ه‍ار ج‍زئ‍ی‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ج‍دی‍د اس‍پ‍ی‍روپ‍ی‍رول‍ی‍زی‍دی‍ن‍ی‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ای‍ن‍دن‍وک‍ی‍ن‍وک‍س‍ال‍ی‍م‍ح‍م‍دی‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا; ح‍س‍ن‍ی‌ ن‍ژاد، ع‍ل‍ی‍رض‍ا; ف‍ی‍روزی‌ ، ن‍دا
thesis0610.pdf.jpg1389ک‍ارب‍رد ک‍ات‍ال‍ی‍زوری‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍اژل‌ ع‍ام‍ل‌ دار ش‍ده‌ ب‍ا م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ س‍ول‍ف‍ون‍ی‍ک‌ اس‍ی‍د در س‍ن‍ت‍ز ای‍م‍ی‍دازول‌ ه‍ا و ک‍ی‍ن‍ازول‍ی‍ن‌ ه‍ان‍ی‍ک‍ن‍ام‌، خ‍دا ب‍خ‍ش‌; م‍ح‍م‍دی‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا; م‍ی‍رزای‍ی‌، س‍ل‍ی‍م‍ه‌