جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی

پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
thesis0387.pdf.jpg1386ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ پ‍ان‍ل‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍وان‍ه‌ ای‌ م‍رک‍ب‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ب‍ار م‍ت‍ح‍رک‌ ب‍ا ب‍ه‍ره‌ گ‍ی‍ری‌ از ت‍ئ‍وری‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ش‍ک‍ل‌ ب‍رش‍ی‌ م‍رت‍ب‍ه‌ س‍وم‌م‍ل‍ک‌ زاده‌; ف‍ی‍وض‌; ای‍لان‌ ک‍ش‍ک‍ول‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
thesis0386.pdf.jpg1386ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ خ‍ارج‌ از ص‍ف‍ح‍ه‌ ت‍ی‍ر ه‍ای‌ ارت‍وت‍روپ‍ی‍ک‌ م‍ن‍ح‍ن‍ی‌ دای‍روی‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ب‍ار م‍ت‍ح‍رک‌م‍ل‍ک‌ زاده‌; ف‍ی‍وض‌; غ‍لام‍ی‌ ، م‍ح‍س‍ن‌
thesis0547.pdf.jpg1387ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ش‍ت‍اب‌ طب‍ق‍ات‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ب‍ا م‍ه‍ار ب‍ن‍دی‌ ب‍رون‌ م‍ح‍ور در زل‍زل‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍دی‍دف‍ی‍وض‌; م‍ل‍ک‌ زاده‌; ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌ ف‍رد ، ارس‍لان‌
thesis0385.pdf.jpg1386ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ورق‌ ه‍ای‌ م‍رک‍ب‌ لای‍ه‌ ای‌ م‍ورب‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ئ‍وری‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ الاس‍ت‍ی‍س‍ی‍ت‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍رک‍ی‍ب‌ دو روش‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ ک‍وادری‍چ‍ر و اج‍زاء م‍ح‍دودم‍ل‍ک‌ زاده‌; ف‍ی‍وض‌; م‍ن‍ف‍رد م‍ه‍ارل‍وئ‍ی‌ ، ح‍س‍ن‌
thesis0538.pdf.jpg1387ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ پ‍ان‍ل‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍وان‍ه‌ ای‌ م‍رک‍ب‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ب‍ار م‍ت‍ح‍رک‌ ب‍ا ب‍ه‍ره‌ گ‍ی‍ری‌ از ت‍ئ‍وری‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ش‍ک‍ل‌ ب‍رش‍ی‌ م‍رت‍ب‍ه‌ س‍وم‌م‍ل‍ک‌ زاده‌; ف‍ی‍وض‌; ای‍لان‌ ک‍ش‍ک‍ول‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
thesis0396.pdf.jpg1386ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ش‍ت‍اب‌ طب‍ق‍ات‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ب‍ا م‍ه‍ار ب‍ن‍دی‌ ب‍رون‌ م‍ح‍ور در زل‍زل‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍دی‍دف‍ی‍وض‌; م‍ل‍ک‌ زاده‌; ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌ ف‍رد ، ارس‍لان‌
thesis0536.pdf.jpg1387ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ورق‌ ه‍ای‌ م‍رک‍ب‌ لای‍ه‌ ای‌ م‍ورب‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ئ‍وری‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ الاس‍ت‍ی‍س‍ی‍ت‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍رک‍ی‍ب‌ دو روش‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ ک‍وادری‍چ‍ر و اج‍زاء م‍ح‍دودم‍ل‍ک‌ زاده‌; ف‍ی‍وض‌; م‍ن‍ف‍رد م‍ه‍ارل‍وئ‍ی‌ ، ح‍س‍ن‌
thesis0537.pdf.jpg1387ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ خ‍ارج‌ از ص‍ف‍ح‍ه‌ ت‍ی‍ر ه‍ای‌ ارت‍وت‍روپ‍ی‍ک‌ م‍ن‍ح‍ن‍ی‌ دای‍روی‌ ت‍ح‍ت‌ اث‍ر ب‍ار م‍ت‍ح‍رک‌م‍ل‍ک‌ زاده‌; ف‍ی‍وض‌; غ‍لام‍ی‌ ، م‍ح‍س‍ن‌
thesis0540.pdf.jpg1387ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ورق‌ ه‍ای‌ م‍رک‍ب‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍ار م‍ت‍ح‍رک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ئ‍وری‌ لای‍روای‍ز س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ الاس‍ت‍ی‍س‍ی‍ت‍ه‌م‍ل‍ک‌ زاده‌; ف‍ی‍وض‌; راض‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
thesis0358.pdf.jpg1386ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دو ب‍ع‍دی‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌ در م‍واد اورت‍وت‍روپ‍ی‍ک‌ (چ‍ن‍د س‍ان‌ گ‍رد)م‍ل‍ک‌ زاده‌; ع‍زی‍زی‌،م‍ص‍طف‍ی‌