جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی

پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
thesis0542.pdf.jpg1387ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر رف‍ت‍ار ب‍رش‍ی‌ - پ‍ی‍چ‍ش‍ی‌ در م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ درز ان‍ق‍طاع‌ ب‍ی‍ن‌ دو س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍م‍ج‍وار ب‍روش‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ پ‍ی‍ش‍اف‍ی‍وض‌; م‍ح‍ب‌ پ‍ور; س‍ی‍اه‌ پ‍ل‍و ، ن‍وی‍د
thesis0391.pdf.jpg1386ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر رف‍ت‍ار ب‍رش‍ی‌ - پ‍ی‍چ‍ش‍ی‌ در م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ درز ان‍ق‍طاع‌ ب‍ی‍ن‌ دو س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍م‍ج‍وار ب‍روش‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ پ‍ی‍ش‍اف‍ی‍وض‌; م‍ح‍ب‌ پ‍ور; س‍ی‍اه‌ پ‍ل‍و ، ن‍وی‍د
thesis0113.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ راک‍ت‍ور آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ه‍ی‍درات‌ ب‍ا ف‍ش‍ار داخ‍ل‍ی‌ ۲۰۰ ات‍م‍س‍ف‍ر و دو دری‍چ‍ه‌ دی‍د ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌ اف‍زار ANSYS وSolid Workم‍ح‍ب‌ پ‍ور; اق‍ب‍ال‍ی‌،ع‍ل‍ی‌
thesis0354.pdf.jpg1386ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ و طراح‍ی‌ آن‌م‍ح‍ب‌ پ‍ور; م‍ح‍ب‍ی‌،ام‍ی‍ر
thesis0011.pdf.jpg1382ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ه‍ای‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌ چ‍ن‍د ج‍ان‍ب‍ه‌ Multi-Purpose Nuclear Power Plantم‍ح‍ب‌ پ‍ور; م‍رادی‌،ف‍رزان‍ه‌
thesis0127.pdf.jpg1383ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ه‍ای‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌ چ‍ن‍د ج‍ان‍ب‍ه‌ Multi-Purpose Nuclear Power Plantم‍ح‍ب‌ پ‍ور; م‍رادی‌،ف‍رزان‍ه‌
thesis0215.pdf.jpg1384ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ه‍ای‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌ چ‍ن‍د ج‍ان‍ب‍ه‌ Multi-Purpose Nuclear Power Plantم‍ح‍ب‌ پ‍ور; م‍رادی‌،ف‍رزان‍ه‌
thesis0287.pdf.jpg1385ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ه‍ای‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌ چ‍ن‍د ج‍ان‍ب‍ه‌ Multi-Purpose Nuclear Power Plantم‍ح‍ب‌ پ‍ور; م‍رادی‌،ف‍رزان‍ه‌
thesis0423.pdf.jpg1386آل‍ودگ‍ی‌ م‍وت‍وره‍ای‌ اح‍ت‍راق‌ داخ‍ل‍ی‌ و روش‌ ه‍ای‌ ک‍اه‍ش‌ آن‌م‍ح‍ب‌ پ‍ور; م‍ح‍م‍دی‌ ،اب‍راه‍ی‍م‌
thesis0041.pdf.jpg1382ی‍ات‍اق‍ان‌ ه‍ای‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌م‍ح‍ب‌ پ‍ور; س‍ی‍روس‍ی‌، م‍ری‍م‌