جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی

پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
thesis0073.pdf.jpg1382ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ع‍ددی‌ ج‍ری‍ان‌ و ب‍ررس‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌ در ی‍ک‌ م‍ب‍دل‌ ح‍رارت‍ی‌ ب‍ا ت‍ول‍ی‍د ک‍ن‍ن‍ده‌ گ‍رداب‍ه‌م‍ح‍م‍درض‍ا گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; ب‍ه‌ ب‍زرگ‍ی‌؛ ن‍گ‍ار
thesis0258.pdf.jpg1384ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ س‍ی‍ال‌ درک‍م‍پ‍رس‍وره‍ای‌ ش‍ع‍اع‍ی‌ س‍ی‍ک‍ل‌ ه‍ای‌ ق‍درت‌ گ‍ازی‌گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; ب‍ذراف‍ش‍ان‌،ام‍ی‍ن‌
thesis0187.pdf.jpg1383ک‍ام‍پ‍وزی‍ت‌ ه‍ا و ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ آن‌ ه‍اگ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; ف‍راه‍ان‍ی‌،ح‍م‍ی‍د رض‍ا
thesis0176.pdf.jpg1383دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ب‍رداری‌ روب‍ات‌ پ‍وم‍ا۵۶۰گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; س‍ع‍ادت‍م‍ن‍د، ح‍س‍ی‍ن‌
thesis0175.pdf.jpg1383م‍ب‍دل‌ ه‍ای‌ ب‍ادی‌گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; رس‍ت‍م‍ی‌،م‍رت‍ض‍ی‌
thesis0108.pdf.jpg1382forced and free convection in heat pipeگ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; م‍ال‍ک‍ی‌،م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
thesis0407.pdf.jpg1386ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ب‍دل‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌ ف‍ش‍رده‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از رگ‍رس‍ی‍ون‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ن‍رم‌ ( ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌، گ‍داخ‍ت‍ی‌ ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍ازی‌ ش‍ده‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ف‍اص‍ل‍ه‌ ای‌)گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; ح‍ی‍دری‌، م‍ه‍دی‍ه‌
thesis0314.pdf.jpg1385آن‍ال‍ی‍ز ت‍ن‍ش‌ ه‍ای‌ پ‍س‍م‍ان‍د ح‍رارت‍ی‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ دم‍ا در HAZ ق‍طع‍ه‌ ج‍وش‍ک‍اری‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌ اف‍زار Ansysگ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; ت‍ق‍ی‌ پ‍ور ف‍رد اردک‍ان‍ی‌،ح‍س‍ی‍ن‌
thesis0368.pdf.jpg1386ب‍اره‍ای‌ طراح‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ ب‍ادی‌ م‍ح‍ور اف‍ق‍ی‌گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; زادس‍ر،م‍ح‍م‍د
thesis0178.pdf.jpg1383طراح‍ی‌ STAGE وک‍ارب‍رد ت‍ئ‍وری‌ ورت‍ک‍س‌گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; ح‍ی‍دری‌ ع‍ب‍دی‌،ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌