Search

Start a new search

Add filters:

Use filters to refine the search results.


Item hits:
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
thesis0564.pdf.jpg1387س‍ی‍س‍ت‍م‌ س‍رم‍ای‍ش‌ ت‍رم‍وال‍ک‍ت‍ری‍ک‌گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; ه‍لال‌ ب‍ر، م‍ح‍س‍ن‌
thesis0521.pdf.jpg1387ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ آب‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌گ‍ل‍ب‍ه‍ار ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌; ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ ، زه‍را
thesis0389.pdf.jpg1386ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ ورق‌ ه‍ای‌ م‍رک‍ب‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍ار م‍ت‍ح‍رک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ئ‍وری‌ لای‍روای‍ز س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ الاس‍ت‍ی‍س‍ی‍ت‍ه‌م‍ل‍ک‌ زاده‌; ف‍ی‍وض‌; راض‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
thesis0072.pdf.jpg1382ب‍ررس‍ی‌ روش‌ ال‍م‍ان‌ ک‍وادری‍چ‍ر دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ گ‍رم‍ای‌ گ‍ذرای‌ اج‍س‍ام‌ طول‍ی‌م‍ل‍ک‌ زاده‌; ه‍وم‍ن‌; ن‍وذری‌، م‍ری‍م‌
thesis0360.pdf.jpg1386ح‍ل‌ م‍ع‍ادل‍ه‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ح‍رارت‌ ه‍ذل‍ول‍وی‌ ب‍ه‌ روش‌ اخ‍ت‍لاف‌ م‍ح‍دودم‍ل‍ک‌ زاده‌; پ‍ارس‍ای‍ی‌ ب‍رازج‍ان‍ی‌،م‍ه‍ران‌
thesis0063.pdf.jpg1382اص‍ول‌ طراح‍ی‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ ب‍ادی‌ ک‍وچ‍ک‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍رم‍ل‍ک‌ زاده‌; رح‍ی‍م‌ پ‍ور،م‍ص‍طف‍ی‌
thesis0523.pdf.jpg1387ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ ن‍اش‍ی‌ از ع‍ب‍ور وس‍ای‍ل‌ ن‍ق‍ل‍ی‍ه‌ روی‌ پ‍ل‌م‍ح‍ب‌ پ‍ور; رض‍وان‍ف‍ر، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
thesis0526.pdf.jpg1387م‍دل‌ س‍ازی‌ ری‍اض‍ی‌ وت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ خ‍وش‌ س‍واری‌ ن‍ی‍س‍ان‌ Z24-Fم‍ل‍ک‌ زاده‌; آزادی‌ ، م‍ح‍س‍ن‌
thesis0436.pdf.jpg1386ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌ خ‍ودروم‍ل‍ک‌ زاده‌; م‍ق‍ی‍م‍ی‌ اردک‍ان‍ی‌،م‍ح‍م‍د
thesis0117.pdf.jpg1383س‍ی‍س‍ت‍م‌ ران‍ش‌ ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از(ج‍ت‌)م‍ل‍ک‌ زاده‌; ب‍اق‍ری‌،ع‍ب‍اس‌