جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی

پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
thesis0131.pdf.jpg1383ت‍ری‍م‍اران‌ج‍ام‍ع‍ی‌ ،س‍ع‍ی‍د; ج‍م‍ال‍ی‌ ،ن‍ج‍م‍ه‌
thesis0015.pdf.jpg1382ت‍ری‍م‍اران‌ج‍ام‍ع‍ی‌ ،س‍ع‍ی‍د; ج‍م‍ال‍ی‌ ،ن‍ج‍م‍ه‌
thesis0053.pdf.jpg1382ش‍ن‍اوره‍ای‌ اث‍ر س‍طح‍ی‌ وروش‍ه‍ای‌ ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ درگ‌ آن‍ه‍اآب‍ی‍ن‌،ح‍س‍ن‌; داراب‍ی‌،ب‍اب‍ک‌
thesis0293.pdf.jpg1385طراح‍ی‌ س‍ک‍ان‌ ل‍ن‍دی‍ن‍گ‌ گ‍راف‍ت‌۱۳۰۰ ت‍ن‍ی‌ ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ق‍وام‍ی‍ن‌ م‍وس‍س‍ه‌ رده‌ ب‍ن‍دی‌ B.V ف‍ران‍س‍ه‌ج‍ام‍ع‍ی‌،س‍ع‍ی‍د; ق‍در ق‍درج‍ه‍رم‍ی‌،ک‍اوه‌
thesis0100.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ ی‍ک‌ ف‍رون‍د(ک‍ش‍ت‍ی‌ خ‍دم‍ات‍ی‌Supply Vessel)آب‍ی‍ن‌; ن‍س‍اج‌ ت‍رش‍ی‍زی‌،م‍ح‍م‍درض‍ا
thesis0257.pdf.jpg1384ش‍ن‍اوره‍ای‌ اث‍ر س‍طح‍ی‌ وروش‍ه‍ای‌ ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ درگ‌ آن‍ه‍اآب‍ی‍ن‌،ح‍س‍ن‌; داراب‍ی‌،ب‍اب‍ک‌
thesis0250.pdf.jpg1384ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ون‍گ‍ه‍داری‌ ک‍م‍پ‍رس‍وره‍ای‌ دوارآب‍ی‍ن‌; اح‍س‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
thesis0253.pdf.jpg1384طراح‍ی‌ ش‍ن‍اورن‍ف‍ت‍ک‍ش‌۲۰۰۰۰ ت‍ن‍ی‌آب‍ی‍ن‌; ک‍ه‍ن‍س‍ال‌; ال‍ه‍ی‌ زاده‌،ع‍ل‍ی‌
thesis0238.pdf.jpg1384طراح‍ی‌ ت‍ان‍ک‍ر ۱۰۰۰۰۰ ت‍ن‍ی‌ج‍ام‍ع‍ی‌; ال‍ی‍چ‍ی‌ ح‍ق‌ ،اح‍س‍ان‌
thesis0034.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ ت‍ان‍ک‍ر ۱۰۰۰۰۰ ت‍ن‍ی‌ج‍ام‍ع‍ی‌; ال‍ی‍چ‍ی‌ ح‍ق‌ ،اح‍س‍ان‌