جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی

پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
thesis0445.pdf.jpg1386طراح‍ی‌ ش‍ن‍اور ک‍ات‍ام‍اران‌ م‍س‍اف‍ر ب‍ری‌ ب‍ا ظرف‍ی‍ت‌ ح‍م‍ل‌ ۶۰۰ م‍س‍اف‍رآب‍ی‍ن‌; ت‍م‍دن‌ دار،م‍ح‍م‍د ه‍اش‍م‌
thesis0299.pdf.jpg1385ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ر ن‍ح‍و طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ش‍ن‍اوره‍ای‌ غ‍ی‍ر ن‍ظام‍ی‌ ک‍ات‍ام‍اران‌ع‍ب‍اس‍ی‌،م‍ی‍لاد
thesis0290.pdf.jpg1385ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ در ش‍ن‍اوره‍اج‍ام‍ع‍ی‌ ،س‍ع‍ی‍د; ن‍ج‍ف‍ی‌ ،م‍س‍ل‍م‌
thesis0048.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ ن‍ف‍ت‍ک‍ش‌۲۵۰۰۰ ت‍ن‍ی‌(ب‍راس‍اس‌ آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌DNV)ح‍س‍ن‌ آب‍ی‍ن‌; اب‍راه‍ی‍م‍ی‌،اب‍وذر
thesis0506.pdf.jpg1387ش‍ن‍اوره‍ای‌ ج‍رث‍ق‍ی‍ل‌ دارآب‍ی‍ن‌; ج‍ع‍ف‍ری‌ ،ع‍ق‍ی‍ل‌
thesis0172.pdf.jpg1383ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍راک‍چ‍ره‍اورک‍راف‍ت‌ وت‍خ‍م‍ی‍ن‌ وزن‌ ک‍ل‌ ش‍ن‍اور ب‍راس‍اس‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ اس‍ت‍ان‍داردج‍ام‍ع‍ی‌ ،س‍ع‍ی‍د; اس‍دی‌ ک‍ی‍ا،م‍ح‍م‍د ی‍اس‍ر
thesis0056.pdf.jpg1382ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍راک‍چ‍ره‍اورک‍راف‍ت‌ وت‍خ‍م‍ی‍ن‌ وزن‌ ک‍ل‌ ش‍ن‍اور ب‍راس‍اس‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ اس‍ت‍ان‍داردج‍ام‍ع‍ی‌ ،س‍ع‍ی‍د; اس‍دی‌ ک‍ی‍ا،م‍ح‍م‍د ی‍اس‍ر
thesis0130.pdf.jpg1383ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ در ش‍ن‍اوره‍اج‍ام‍ع‍ی‌ ،س‍ع‍ی‍د; ن‍ج‍ف‍ی‌ ،م‍س‍ل‍م‌
thesis0218.pdf.jpg1384ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ در ش‍ن‍اوره‍اج‍ام‍ع‍ی‌ ،س‍ع‍ی‍د; ن‍ج‍ف‍ی‌ ،م‍س‍ل‍م‌
thesis0014.pdf.jpg1382ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ در ش‍ن‍اوره‍اج‍ام‍ع‍ی‌ ،س‍ع‍ی‍د; ن‍ج‍ف‍ی‌ ،م‍س‍ل‍م‌