جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی

پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
thesis0096.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ ی‍دک‌ ک‍ش‌ 1200 hpاح‍م‍درض‍ا ک‍ه‍ن‍س‍ال‌; داری‍وش‌ زارع‍ی‌; ی‍ق‍طی‍ن‌،ع‍ل‍ی‌
thesis0191.pdf.jpg1383ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍ی‍درودی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ م‍ول‍دم‍وج‌س‍ع‍ی‍د ج‍ام‍ع‍ی‌; م‍رادی‌، اک‍ب‍ر
thesis0223.pdf.jpg1384ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ب‍ررس‍ی‌ س‍ک‍وه‍ای‌ دری‍ای‍ی‌ج‍ام‍ع‍ی‌; ش‍ک‍ه‍ولای‍ی‌،اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
thesis0204.pdf.jpg1383طراح‍ی‌ ل‍ن‍دی‍ن‍گ‌ ک‍راف‍ت‌ ۲۰۰۰ ت‍ن‍ی‌ ب‍ا ا س‍ت‍ف‍اده‌ از ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ LRک‍ه‍ن‍س‍ال‌; زاه‍دی‌; گ‍ل‌ اف‍ش‍ان‌،ن‍وش‍ی‍ن‌
thesis0134.pdf.jpg1383س‍اخ‍ت‌ و ج‍ای‍گ‍زی‍ن‍ی‌ ش‍ن‍اوره‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌آب‍ی‍ن‌; ع‍ی‍س‍ی‌ پ‍ور،اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
thesis0295.pdf.jpg1385ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ب‍ررس‍ی‌ س‍ک‍وه‍ای‌ دری‍ای‍ی‌ج‍ام‍ع‍ی‌; ش‍ک‍ه‍ولای‍ی‌،اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
thesis0020.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ ش‍ن‍اورن‍ظام‍ی‌ ک‍ات‍ام‍اران‌ ن‍اف‍ذ در م‍وج‌ج‍ام‍ع‍ی‌; ن‍ام‍دار،ح‍م‍ی‍د
thesis0183.pdf.jpg1383م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر طراح‍ی‌ زی‍ر دری‍ای‍ی‌ج‍ام‍ع‍ی‌; م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د
thesis0249.pdf.jpg1384طراح‍ی‌ ف‍ل‍ه‌ ب‍ر۲۵۰۰۰ت‍ن‍ی‌ح‍س‍ن‌ آب‍ی‍ن‌; ت‍واض‍ع‌،م‍ح‍م‍د
thesis0221.pdf.jpg1384طراح‍ی‌ س‍ک‍ان‌ ل‍ن‍دی‍ن‍گ‌ گ‍راف‍ت‌۱۳۰۰ ت‍ن‍ی‌ ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ق‍وام‍ی‍ن‌ م‍وس‍س‍ه‌ رده‌ ب‍ن‍دی‌ B.V ف‍ران‍س‍ه‌ج‍ام‍ع‍ی‌،س‍ع‍ی‍د; ق‍در ق‍درج‍ه‍رم‍ی‌،ک‍اوه‌