جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی
پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
plan0108.pdf.jpg1387ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ی‍ه‌ ای‌ اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ در زن‍ان‌ آس‍ی‍ب‌ دی‍ده‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ا زن‍ان‌ ع‍ادی‌پ‍اک‍ی‍زه‌، ع‍ل‍ی‌
plan0117.pdf.jpg1393ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ف‍ل‍ری‍ن‍گ‌ و اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ آن‌ در م‍ح‍دوده‌ پ‍ارس‌ ج‍ن‍وب‍ی‌(ع‍س‍ل‍وی‍ه‌)آذی‍ن‌ ، رض‍ا
plan0121.pdf.jpg1300ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ آم‍ای‍ش‌ س‍رزم‍ی‍ن‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍رده‍م‍لای‍ی‌،م‍س‍ع‍ود
plan0125.pdf.jpg1300ب‍ررس‍ی‌ ذوب‌ ن‍ان‍و خ‍وش‍ه‌ه‍ای‌ ادم‍ن‍ت‍ان‌ک‍ری‍م‍ی‌،م‍ژگ‍ان‌
plan0120.pdf.jpg1386گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ زن‍ان‌ ب‍رای‌ اش‍ت‍غ‍ال‌ و م‍ش‍ارک‍ت‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍رم‍ن‍ف‍رد ، ن‍وذر
plan0129.pdf.jpg1385ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ م‍وان‍ع‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ت‍ک‍ث‍ی‍ر و پ‍رورش‌ م‍ی‍گ‍و در اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌آق‍ارخ‌، ع‍ل‍ی‌
plan0131.pdf.jpg1389ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ ف‍ن‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ج‍م‍ع‌ آوری‌ و دف‍ع‌ گ‍ازه‍ای‌ اس‍ی‍دی‌ در ای‍ران‌آذی‍ن‌،رض‍ا
plan0122.pdf.jpg1389ت‍دوی‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ راه‍ب‍ردی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌، داری‍وش‌
plan0013.pdf.jpg1390طرح‌ ج‍ام‍ع‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍رک‍ش‍اورز ، اح‍م‍د
plan0130.pdf.jpg1388ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ م‍ن‍ی‍زی‍م‌ از آب‌ دری‍ای‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ص‍ان‍ع‍ی‌،ع‍ل‍ی‌