جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی
پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
thesis0345.pdf.jpg1386ک‍ارب‍رد۱ - ب‍وت‍ی‍ل‌ -۳ - م‍ت‍ی‍ل‌- ای‍م‍ی‍دازول‍ی‍م‌ ه‍ی‍دروژن‌ س‍ول‍ف‍ات‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ م‍ای‍ع‌ ی‍ون‍ی‌ اس‍ی‍دی‌ در س‍ن‍ت‍ز ک‍ی‍ن‍ول‍ی‍ن‌ ه‍ا، ک‍ی‍ن‍و س‍ال‍ی‍ن‌ ه‍ا و -a آم‍ی‍ن‍ون‍ی‍ت‍ری‍ل‌ ه‍ات‍اج‍ی‍ک‌، ح‍س‍ن‌; ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌، خ‍دا ب‍خ‍ش‌; ص‍راف‍ان‌، م‍رج‍ان‌
thesis0156.pdf.jpg1383ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ در ش‍رک‍ش‌ ش‍ی‍ر پ‍گ‍اه‌ ک‍رم‍ان‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۰ ال‍ی‌۱۳۸۵ج‍م‍ال‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا; م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌ ، داری‍وش‌; ص‍ی‍ق‍ل‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
thesis0376.pdf.jpg1386راه‍ک‍اره‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ از FRP ب‍ا ب‍ر ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ ای‍ران‍ی‌س‍ل‍ی‍م‍ی‌ ف‍رد ، خ‍داک‍رم‌; م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌; غ‍ف‍اری‌ گ‍رگ‍ان‍ی‌، س‍ام‍ان‌
thesis0382.pdf.jpg1386م‍دل‌ س‍ازی‌ ری‍اض‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ، ذخ‍ی‍ره‌ س‍ازی‌ و چ‍ی‍دم‍ان‌ ک‍ان‍ت‍ی‍ن‍ره‍ا در ب‍ن‍درش‍اه‍ب‍ن‍در زاده‌ ، ح‍م‍ی‍د; ج‍م‍ال‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا; ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ ، ف‍اطم‍ه‌
thesis0315.pdf.jpg1385رن‍گ‌ آم‍ی‍زی‌ و س‍ن‍دب‍لاس‍ت‌آب‍ی‍ن‌; ح‍ی‍دری‌ ع‍ل‍م‍دار ل‍و،ف‍ت‍ح‌ ال‍ل‍ه‌
thesis0589.pdf.jpg1388م‍س‍ت‍ن‍د س‍ازی‌ ف‍رای‍ن‍د ان‍ت‍خ‍اب‌ و رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ در ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از م‍ارون‌م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌، داری‍وش‌; ش‍اه‍ب‍ن‍در زاده‌، ح‍م‍ی‍د; ک‍وه‍ی‌ اس‍ف‍ه‍لان‍ی‌، اح‍م‍د
thesis0400.pdf.jpg1386ارائ‍ه‌ س‍ن‍ت‍ز ه‍ای‌ ج‍دی‍د ب‍ر پ‍ای‍ه‌۶ - آم‍ی‍ن‍واوراس‍ی‍ل‌ ه‍ا و ک‍ارب‍رد ه‍ای‌ ج‍دی‍د ک‍ات‍ال‍ی‍زور ه‍ای‌ P2O5/SiO2 و ت‍ری‌ ف‍ل‍وئ‍ورواس‍ت‍ی‍ک‌ در س‍ن‍ت‍ز ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ آل‍ی‌م‍ح‍م‍دی‌ زاده‌; ح‍س‍ن‍ی‌ ن‍ژاد; ب‍ه‍رام‌ زاده‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
thesis0577.pdf.jpg1388ک‍ارب‍رد ه‍ای‌ ب‍ی‍س‍وت‌ ه‍ی‍دروژن‌ س‍ول‍ف‍ات‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ ک‍ات‍ال‍ی‍زور ج‍دی‍د و س‍ب‍ز در س‍ن‍ت‍ز آل‍ی‌ح‍س‍ن‍ی‌ ن‍ژاد; م‍ح‍م‍دی‌ زاده‌; ف‍ات‍ح‌ ب‍اب‍ا م‍ی‍ری‌، ش‍ب‍ن‍م‌
thesis0496.pdf.jpg1387ک‍ارب‍رد۱ - ب‍وت‍ی‍ل‌ -۳ - م‍ت‍ی‍ل‌- ای‍م‍ی‍دازول‍ی‍م‌ ه‍ی‍دروژن‌ س‍ول‍ف‍ات‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ م‍ای‍ع‌ ی‍ون‍ی‌ اس‍ی‍دی‌ در س‍ن‍ت‍ز ک‍ی‍ن‍ول‍ی‍ن‌ ه‍ا، ک‍ی‍ن‍و س‍ال‍ی‍ن‌ ه‍ا و -a آم‍ی‍ن‍ون‍ی‍ت‍ری‍ل‌ ه‍ات‍اج‍ی‍ک‌، ح‍س‍ن‌; ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌، خ‍دا ب‍خ‍ش‌; ص‍راف‍ان‌، م‍رج‍ان‌
thesis0485.pdf.jpg1387طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ری‍اض‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍اب‌ در م‍س‍ی‍ر ی‍اب‍ی‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌ در ش‍رک‍ت‌ دو ن‍ارخ‍زرم‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌، داری‍وش‌; ج‍م‍ال‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا; اس‍ع‍دی‌ آق‍اج‍ری‌، م‍ج‍ی‍د