Search

Start a new search

Current filters:
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Item hits:
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
plan0106.pdf.jpg1388گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ طرح‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ک‍ل‍ون‍ی‍ن‍گ‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌cDNA ل‍پ‍ت‍ی‍ن‌ م‍اه‍ی‌ ه‍ام‍ور م‍ع‍م‍ول‍ی‌،epinphelus coiodes و ب‍ی‍ان‌ آن‌ در ب‍اک‍ت‍ری‌ اش‍ری‍ش‍ی‍اک‍ول‍ی‌،E.Coliف‍لاح‍ت‍ی‌ م‍روس‍ت‌ ،ع‍ل‍ی‌
plan0012.pdf.jpg1388گ‍زارش‍ات‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ م‍س‍ت‍ن‍دات‌ : ن‍ص‍ب‌ و آزم‍ای‍ش‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ف‍ن‍ی‌ و دلای‍ل‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ پ‍س‍ت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌، ارت‍ب‍اط چ‍ن‍د رس‍ان‍ه‌ ای‌، ارس‍ال‌ و دری‍اف‍ت‌ ف‍ای‍ل‌ و س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ه‍م‍ک‍اری‌ گ‍روه‍ی‌م‍خ‍ت‍اری‌ ف‍ری‍ور،ح‍ی‍در
plan0011.pdf.jpg1386گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ : ن‍ی‍از س‍ن‍ج‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍دی‍ران‌ و ک‍ارک‍ن‍ان‌ اس‍ت‍ان‍داری‌ ب‍وش‍ه‍ر و طراح‍ی‌ دوره‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌س‍ل‍ی‍م‍ی‌، ق‍اس‍م‌
plan0102.pdf.jpg1389ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ خ‍راب‍ی‍ه‍ای‌ روس‍ازی‍ه‍ای‌ اس‍ف‍ال‍ت‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر- م‍ع‍ض‍لات‌ و راه‍ک‍اره‍ام‍ل‍ک‍وت‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
plan0128.pdf.jpg1389گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ پ‍روژه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ذخ‍ی‍ره‌ س‍ازی‌ گ‍ازه‍ای‌ اس‍ی‍دی‌ در س‍ازن‍ده‍ای‌ زی‍ر زم‍ی‍ن‍ی‌آذی‍ن‌، رض‍ا
plan0105.pdf.jpg1300گ‍زارش‌ طرح‌ م‍طال‍ع‍ات‍ی‌: ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر در ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌دروی‍ش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
plan0115.pdf.jpg1378ب‍ررس‍ی‌ آل‍ودگ‍ی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ آل‍وده‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ رود خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍ل‍ه‌ و م‍ن‍دم‍ح‍م‍دی‌،م‍ه‍دی‌
plan0121.pdf.jpg1300ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ آم‍ای‍ش‌ س‍رزم‍ی‍ن‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍رده‍م‍لای‍ی‌،م‍س‍ع‍ود
plan0120.pdf.jpg1386گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ زن‍ان‌ ب‍رای‌ اش‍ت‍غ‍ال‌ و م‍ش‍ارک‍ت‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍رم‍ن‍ف‍رد ، ن‍وذر
plan0129.pdf.jpg1385ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ م‍وان‍ع‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ت‍ک‍ث‍ی‍ر و پ‍رورش‌ م‍ی‍گ‍و در اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ن‍اس‍ب‌آق‍ارخ‌، ع‍ل‍ی‌