Search

Start a new search

Current filters:
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Item hits:
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
plan0114.pdf.jpg1386ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍ن‍ظی‍م‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ رش‍دNAA وIBA ق‍ل‍م‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ل‍ف‍ی‌ ، ی‍ک‌ س‍ال‍ه‌ و چ‍ن‍د س‍ال‍ه‌ در رق‍م‌ ه‍ای‌ گ‍ل‌ س‍ف‍ی‍د، گ‍ل‌ ص‍ورت‍ی‌ و گ‍ل‌ ش‍اه‌ پ‍س‍ن‍د درخ‍ت‍ی‌ (Lantana camara)ه‍دای‍ت‌، م‍ح‍م‍د
plan0100.pdf.jpg1388زن‍ج‍ی‍ر م‍ارک‍وف‌ ب‍رای‌ م‍ش‍اه‍ده‍دات‌ ن‍اق‍ص‌ و ب‍رآورد م‍ات‍ری‍س‌ اح‍ت‍م‍ال‌ ان‍ت‍ق‍ال‌اف‍ش‍اری‌، م‍ح‍م‍ود
plan0001.pdf.jpg1381ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ دوره‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌ ورک‍ی‌،ف‍ره‍اد
plan0106.pdf.jpg1388گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ طرح‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ک‍ل‍ون‍ی‍ن‍گ‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌cDNA ل‍پ‍ت‍ی‍ن‌ م‍اه‍ی‌ ه‍ام‍ور م‍ع‍م‍ول‍ی‌،epinphelus coiodes و ب‍ی‍ان‌ آن‌ در ب‍اک‍ت‍ری‌ اش‍ری‍ش‍ی‍اک‍ول‍ی‌،E.Coliف‍لاح‍ت‍ی‌ م‍روس‍ت‌ ،ع‍ل‍ی‌
plan0101.pdf.jpg1300گ‍زارش‌ طرح‌ م‍طال‍ع‍ات‍ی‌: ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر در ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌دروی‍ش‍ی‌،ع‍ل‍ی‌
plan0116.pdf.jpg1393ان‍ج‍ام‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ راه‌ ان‍دازی‌ م‍رک‍زCSIRT و م‍رک‍ز گ‍وه‍ر اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍رک‍ش‍اورز، اح‍م‍د
plan0109.pdf.jpg1391م‍ش‍خ‍ص‍ه‌ س‍ازی‌ س‍ی‍ال‌ در م‍ی‍دان‌ گ‍از م‍ی‍ع‍ان‍ی‌ پ‍ارس‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ع‍ص‍ف‍وری‌، ش‍ه‍ری‍ار
plan0103.pdf.jpg1300گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ طرح‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌: س‍ازش‌ ه‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ و ف‍را س‍اخ‍ت‍ار س‍ل‍ول‌ ک‍ل‍رای‍د آب‍ش‍ش‌ م‍اه‍ی‌ ش‍ان‍ک‌ (Acanthopagrus) در ش‍رای‍ط م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ش‍وری‌ن‍ف‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‍اب‍ادی‌ ، م‍ح‍م‍ود
plan0124.pdf.jpg1387ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر اع‍ت‍ی‍اد ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ ب‍ر س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ ک‍ارب‍ران‌پ‍اک‍ی‍زه‌ ،ع‍ل‍ی‌
plan0107.pdf.jpg1387ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ راه‍ه‍ای‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از ق‍اچ‍اق‌ ودام‍پ‍ی‍ن‍گ‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ گ‍م‍رک‍ات‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍رم‍وس‍وی‌، ع‍ب‍اس‌