آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
A generic hybrid model for the simulation of three-dimensional bulk elastodynamics for use in nondestructive evaluation 2

کل بازدیدها طی یک ماه

فایل های دانلودی

بازدید شده ها

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Italy 1
United States 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Lake Forest 1