Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/40006
Title: تأثیر آموزش تلفظ و ترتیب آن بر درک و تولید سایشی‌های دندانی زبان انگلیسی توسط زبان‌آموزان ایرانی با زبان مادری فارسی و عربی
Authors: مونا احمدیان
Keywords: آموزش تلفظ، درک، تولید، سایشی‌های دندانی، زبان اول، تک زبانه، دوزبانه
Issue Date: 1395
Abstract: علی‌رغم اهمیت تلفظِ قابل درک در ارتباط موفق، در این زمینه در مقایسه با سایر حوزه‌های یادگیری زبان دوم و علی‌الخصوص در مورد زبان‌آموزان ایرانی تحقیقات اندکی صورت گرفته است. لذا، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش و ترتیب آن بر تلفط زبان‌آموزان با توجه به دو فرایند درک و تولید سایشی‌های دندانی است. هدف دیگر پژوهش حاضر بررسی جایگزینی‌های احتمالی سایشی‌های دندانی توسط زبان آموزان ایرانی می‌باشد. نود زبان‌آموز در تحقیق حاضر شرکت کردند؛ دو گروه تحت دو شیوه آموزش با ترتیب متفاوت ارائه تمرینات مرتبط با درک و تولید آواها قرار گرفتند و گروه کنترل به روش سنتی بدون تأکید بر تلفظ آموزش دیدند. درک آواها توسط شرکت کنندگان توسط آزمون آوانویسی و آزمون تمیز AX و تولید آواها نیز توسط فلش‌کارت های حاوی لیست کلمات به شکل کتبی و تصویر سنجیده شد. نتایج حاکی از آن بود که درحالیکه آموزش بر بهبود درک آواها توسط زبان‌آموزان تأثیری نداشت، به طور کلی تولید آن‌ها در گروه آموزش را به طور معنادار و با گرایش به تأثیر بیشتر شیوه درک-نخست بهبود بخشید. همچنین نتایج نشان داد که جایگزینی‌های زبان‌آموزان ایرانی در راستای عمده پژوهش‌های انجام شده بود. یافته‌های پژوهش حاضر بر این نکته اشاره دارد که افزودن آموزش آوایی به صورت صریح در کلاس‌های درس منجر به بهبود تلفظ قابل درک زبان‌آموزان و در نتیجه موفقیت در برقراری ارتباط مؤثر می‌گردد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته زبان انگلیسی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/40006
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:English Language & Literature زبان و ادبیات انگلیسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1337 Mona Ahmadian.pdf3.19 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.