Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/40004
Title: ساخت زئولیت 13Xبه منظور جداسازی با جذب گاز از مخلوط CO2 و N2
Authors: خاطره امیری
Keywords: زئولیت 13X، عامل‌دار کردن زئولیت، اتیلن دی آمین، هم‌دماهای جذب، تئوری محلول جذب شده ایده‌آل
Issue Date: 1394
Abstract: در این مطالعه تولید زئولیت 13X با روش آب گرمایی و عامل‌دار کردن حفره‌های آن به وسیله آمین به منظور بهبود خواص آن بررسی شده است. عامل‌دار کردن به وسیله پیوند گروه‌های (N-H) از محلول اتیلن دی آمین با گروه‌های‌(SiOH)‌زئولیت انجام شده است. سپس این نمونه‌ها به وسیله آنالیزهای BET و FTIR تعیین خواص می‌شوند. میزان سطح ویژه اندازه‌گیری شده با روش BET برای زئولیت 13X و نمونه‌های عامل‌دار شده با اتیلن دی آمین در هنگام تشکیل ژل و پس از تولید گرانول‌های آن به ترتیب برابر باm2/gr (89/628، 275/459 و 183/642) می‌باشند. شدت ارتعاشات طیف‌های FTIR در طول موج‌های nm1200-1700 را می‌توان به حضور پیوندهای گروه (N-H) در ساختار زئولیت نسبت داد. هم‌دماهای جذب خالص و مخلوط گازهای CO2 و N2 روی زئولیت‌های 13X و نمونه‌های عامل‌دار شده آن با آمین نیز، اندازه‌گیری شده است. جذب سطحی اندازه‌گیری شده گازهای نیتروژن و دی‌اکسید کربن روی جاذب‌های ساخته شده و اصلاح شده به روش حجم‌سنجی انجام‌گرفته است. نتایج جذب سطحی خالص به وسیله مدل سیپس تطبیق داده شده است. همچنین داده‌های تعادلی جذب سطحی سیستم دو جزئی CO2 N2 / بر روی جاذب‌های ساخته شده و اصلاح شده اندازه‌گیری شده و نتایج اندازه‌گیری شده با نتایج مدل ترمودینامیکی IAST مقایسه شده است. بر اساس نقطه نظر تئوری پیش‌بینی شده که اصلاح‌سازی زئولیت با آمین می‌تواند گزینش‌پذیری مخلوط CO2 N2 / را بهبود ببخشد. اما نتایج حاصل از این کار نشان می‌دهد که نمونه‌های اصلاح شده متفاوت رفتار می‌کنند و گزینش پذیری و ظرفیت جذب آنها برای هر دو گاز وابسته به دما و غلظت می‌باشد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/40004
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1277 KHatere Amiri.pdf3.69 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.