Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/39997
Title: کاربرد روش حل معکوس در معادلات اساسی انتقال براي سیستم‌هاي جذب سطحی گاز
Authors: حسین رهیده
Keywords: جذب سطحی گاز، روش معکوس، روش گرادیان مزدوج، روش تفاضلات مربعی المانی-افزایشی، ضریب نفوذ موثر، پیشانی جذب
Issue Date: 1395
Abstract: در این رساله، کار برد یک روش معکوس بر اساس استفاده از روش گرادیان مزدوج در ترکیب با روش عددی تفاضلات مربعی المانی-افزایشی، به عنوان یک روش عددی با کارآیی محاسباتی و دقت بالا، در فرآیندهای جذب سطحی بررسی شده است. توانایی این روش معکوس در تخمین پارامترهای نامعلوم مسائل انتقال جرم نشان داده شده است. در این راستا، برای هر یک از روش‌های شبیه‌سازی فرآیندهای جذب سطحی، شامل روش‌های تعادلی، سینتیک کامل و تقریب نیرو محرکه خطی، یک مسئله کاربردی در نظر گرفته شده و با استفاده از روش پیشنهادی، مسئله معکوس نظیرشان تحلیل گردیده است. برای مسائل معکوس دو روش شبیه‌سازی اول، داده‌های اندازه‌گیری فشار در زمانهای مختلف در یک مخزن استوانهای بوده و کمیات تخمین زده شده بهترتیب هم‌دمای جذب سطحی در درجه حرارت‌های مختلف، بهعنوان مهمترین پارامتر در فرآیند جذب سطحی، و ضریب نفوذ سطحی بوده است. در روش سینتیک کامل، کلیه مکانیسم‌های نفوذ و محدوده اهمیت آنها در دانه‌های جاذب و نحوه‌ی فرآیند جذب در نظر گرفته شده و همچنین سهم مشارکت آن‌ها در شرایط مختلف نشان داده شده است. از نتایج بدست آمده مشاهده گردید که ضریب نفوذ موثر در فرآیند جذب وابسته به دما و فشار بوده و ممکن است تغییرات آن قابل ملاحظه باشد. بنابراین، ثابت فرض کردن این ضریب میتواند باعث خطا گردد. همچنین نشان داده شد که افزایش درجه حرارت سبب افزایش ضریب نفوذ موثر می‌شود و این تغییرات در فشارهای پایین دارای حساسیت بیشتری است. در مسئله معکوس مربوط به روش تقریب نیرو محرکه خطی، با استفاده از کسر مولی اجزاء جذب شونده اندازه‌گیری شده در خروجی ستون جذب در زمانهای مختلف، ضرائب انتقال جرم کلی اجزای جذب شونده دو جزئی به صورت همزمان تخمین زده شده است. در ادامه، تاثیر پارامترهای مختلف بر روی منحنی پیشانی جذب برای سیستم‌های دو جزئی در ستون جذب نشان داده شده است. از نتایج بدست آمده مشاهده گردید که با افزایش ضریب انتقال جرم کلی، نرخ تغییرات نسبت به زمان منحنی پیشانی جذب زیاد ولی حساسیت آن نسبت به تغییرات این پارامتر کم می‌گردد و نهایتاً فرآیند جذب به صورت تعادلی پیش می‌رود.
Description: پایان‌نامه دکتر در رشته مهندسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/39997
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1319 Hosein Rahideh.pdf3.98 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.