Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/39990
Title: پیش‌بینی تعادل فازی و خواص P-V-T سیستم‌های هیدروکربنی با استفاده از معادله حالت PC-SAFT-D ساده شده
Authors: علیرضا زارع‌زاده
Keywords: مدل سازی، تعادل بخار- مایع، معادله حالت PC-SAFT-D ساده شده، پارامتر برهمکنش دوجزئی
Issue Date: 1395
Abstract: در این کار تئوری دوتایی زنجیره سخت ساده شده همراه با تئوری آماری سیال تجمعی زنجیره اغتشاش (PC-SAFT) که برای سیستم‌های دوجزئی نرمال آلکان‌ها توسط نصری‌فر بکار برده شده و از دقت خوبی برخوردار بود، به سیستم‌های دوجزئی شامل دی‌اکسید‌کربن- هیدروکربن و نیتروژن- هیدروکربن توسعه داده شد. سه پارامتر‌ماده خالص معادله حالت PC-SAFT-D ساده شده یعنی تعداد قطعه‌ها (m)، قطر مستقل از دمای قطعه‌ها (σ) و انرژی قطعه‌ها (ε⁄k) برای دی اکسید کربن، نیتروژن، ایزوبوتان و ایزوپنتان محاسبه شدند. به منظور توصیف تعادل فازی سیستم‌های دوجزئی شامل دی‌اکسید‌کربن- هیدروکربن و نیتروژن- هیدروکربن برای تصحیح برهمکنش‌های پراکندگی باید از پارامتر برهمکنش دوجزئی (k_ij) استفاده شود که این پارامتر از برازش معادله حالت بر روی داده‌های آزمایشگاهی تعادل بخار- مایع برای این سیستم‌ها محاسبه شد. نتایج به دست آمده از معادله حالت PC-SAFT-D ساده شده برای سیستم‌های دوجزئی شامل دی‌اکسیدکربن- هیدروکربن با معادله حالت SAFT مورد مقایسه گرفت و برای این سیستم‌ها معادله حالت مورد مطالعه از دقت بسیار خوبی حتی در نزدیکی نقطه بحرانی برخوردار بود، هرچند که با افزایش زنجیره هیدروکربنی از دقت مدل کاسته شد. برای سیستم‌های دوجزئی شامل نیتروژن- هیدروکربن معادله حالت PC-SAFT-D ساده شده با معادله حالت PC-SAFT مقایسه شد و نتایج نشان داد که معادله حالت PC-SAFT-D ساده شده از عملکرد بهتری نسبت به معادله حالت PC-SAFT برخوردار است. در نهایت معادله حالت PC-SAFT-D ساده شده برای پیش‌بینی دمای نقطه شبنم مخلوط‌های چندجزئی گاز طبیعی بکار برده شد و بدون پارامتر برهمکنش دوجزئی (k_ij) در این سیستم‌ها، خطای حاصل از پیش‌بینی معادله حالت PC-SAFT-D ساده شده کمتر از معادلات حالت PR و PPR 78 شد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/39990
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1278 Alireza Zarezadeh.pdf3.72 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.