صفحه اصلی مجموعه  Horticultural Science علوم باغبانی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
Hamideh Ahmadi.pdf.jpg1395بررسی تنوع ژنتیکی 17 هیبرید ذرت (Zea mays L.) با استفاده از صفات مورفولوژیک و زراعیمحمد امین کهن مو; محمد مدرسی; حمیدرضا نوریزدان; حمیده احمدی
Zahra Khandeh.pdf.jpg1396بررسی تاثیر بسته های نانو کمپوزیتی، تیمارهای حرارتی و نانو سیلیس بر طول عمر انباری میوه کنار هندی رقم عمران (Ziziphus mauritiana)عبدالعلی حسامی; علی هاشمی; لیلا کرمی; زهراء خنده
1396اثر محلول پاشی کلات و نانو کلات آهن، پتاسیم و فسفر بر خواص کمی و کیفی میوه گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.).رحیم نیکخواه; ملک‌حسین شهریاری; سالم مرمضی; شیما روشن
pdf.jpg1396بررسی مقاومت ارقام مختلف خرما نسبت به کنه تارتن خرما Oligonychus afrasiatiscus (McGregor) در شرایط آلودگی طبیعیمحمدامین کهن‌مو; فریبا سهرابی; رحیم خادمی; معصومه یادگار
T1631.pdf.jpg1396تنظیم کننده‌های رشد گیاهی و تحمل تنش شوری در گوجه‌ فرنگی(Lycopersicon esculentum Mill.) در شرایط درون شیشه‌ایزهرا امیری; ساسان راستگو; علی هاشمی
T1601.pdf.jpg1396بررسی تاثیر نانو سیلیسیم بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گوجه¬فرنگی (Lycopersicon esculentum) تحت تنش شوریرحیم نیکخواه; لیلا کرمی; رضا محمودی
T1632.pdf.jpg1396تاثیرکاربرد ورمی کمپوست و نانو کود پتاسیم بر رشد و عملکرد گیاه فلفل دلمه‌ای(Capsicum annuum L.)ساسان راستگو; علی هاشمی; مستوره سجادی پناه
T1615.pdf.jpg1396بررسی اثر نانو کلات آهن، کلات آهن و اسید هیومیک بر شاخص‌های رشد نشاء گوجه‌فرنگیرحیم نیکخواه; محمد هدایت; سالم مرمضی; مژگان پیری
T1685.pdf.jpg1394مطالعه اثر محلولپاشی برگی نیتروژن و پتاسیم در ترکیب با بور وروی بر میوه‌نشینی و خصوصیات کمی وکیفی میوه درختان خرمای برحی حاصل از کشت بافتساسان راستگو; رحیم خادمی; حمیدرضا نوریزدان; مریم رزاز
T1615.pdf.jpg1396بررسی اثر نانو کلات آهن، کلات آهن و اسید هیومیک بر شاخص‌های رشد نشاء گوجه‌فرنگیرحیم نیکخواه; سالم مرمضی; محمد هدایت; مژگان پیری
T1582.pdf.jpg1396مقایسه اثر کود NPKو نانو کود NPK بر کمیت و کیفیت دو رقم ریحان(Ocimum basilicum)محمد هدایت; حسین شهریاری; حمید رضا نوریزدان; سمانه حسینی
T1681.pdf.jpg1396اثر محلول پاشی پتاسیم و نانو پتاسیم بر روی صفات کمی و کیفی ریحان تحت اثر خشکیرحیم نیکخواه; ملک‌حسین‌ شهریاری; علی دیندارلو; پرویز بیات; فاطمه زارعی
T1683.pdf.jpg1395تاثیر بسترهای کشت کوکوپیت و دیت پیت به همراه کاربرد پاکلوبوترازول، دامینوزاید و فولیکور بر تولید نشاء گوجه فرنگی (lycopersicon esculentum)عبدالعلی حسامی; ملک‌حسین شهریاری; حمید‌رضا نوریزدان; داریوش حیدری
1396کاربرد پس از برداشت نانوسیلیس و تیمار حرارتی بر عمر انبارداری انار (Punica granatum L.)عبدالعلی حسامی; لیلا کرمی; فریبا باصولی
T1555.pdf.jpg1395تاثیر کاربرد پیت خرما و ورمی¬کمپوست در تهیه نشاء گوجه‌فرنگیمحمد هدایت; علی هاشمی; محسن پرجود; ملک حسین شهریاری; مهرانگیز ملاکی
T1641.pdf.jpg1394اثر کاربرد پتاسیم و اهن بر خصوصیات کمی و کیفی خرما کبکابعبدالعلی حسامی; مرتضی پوزش‌شیرازی; علی هاشمی; راضیه باوی
T1554.pdf.jpg1396بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت¬های مختلف بابونه (Matricaria chamomilla L.) با استفاده از نشانگر مولکولیAFLP و برخی از مهم ترین خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمیاییمحمدامین کهن‌مو; محمد مدرسی; احمد قاسمی; جواد حسینی; فرشته احمدی
T1474.pdf.jpg1395بررسی اثر سودوموناس‌های فلورسنت محرک رشد گیاه بر گوجه‌فرنگی در سطوح مختلف شوریفرشته بیات; فاطمه جمالی; هانیه محمدی‌بازنشین
T1404.pdf.jpg1395پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی گرایش اصلاح نباتات القاء پلی‌پلوییدی با استفاده از کلشی‌سین در بابونه آلمانی(Matricaria chamomilla L.)محمد مدرسی; محمد‌امین کهن‌مو; عصمت قاسمی
T1402.pdf.jpg1395بررسی اثر تیمارهای کلریدکلسیم، پوتریسین، 1-متیل‌سیکلوپروپان و چیتوسان بر عمر انباری، کیفیت میوه و کنترل پوسیدگی قارچی پس از برداشت انار ( .Punica ) granatum Lعبدالعلی حسامی; فاطمه جمالی; امیر وزیری‌زاده; فریبا قربانی‌زاده