Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/39964
Title: یک مدل ریاضی برای‌مسئله بهم‌ریختگی پروازبا درنظرگرفتن قابلیت اطمینان، قابلیت دسترسی و تعمیرپذیری
Authors: مهین‌بانو‌‌‌ قاسمی‌نسب
Keywords: بهم ریختگی پرواز، قابلیت اطمینان، قابلیت دسترسی، تعمیرپذیری، NSGA-II
Issue Date: 1394
Abstract: زمینه: در حوزه زمان‌بندی یکی از انواع مسائل زمان‌بندی پرواز، مسأله بهم‌ریختگی پرواز می‌باشد که در آن هدف، به صورت کمینه‌کردن هزینه پرواز در نظر گرفته می‌شود. در این پژوهش با توجه به ماهیت و کاربرد این مسائل در حوزه حمل و نقل بخصوص در فرودگاه‌ها، سعی شده است با توسعه مسائل بهم‌ریختگی پرواز از طریق در نظر گرفتن مبحث قابلیت اطمینان، قابلیت دسترسی و تعمیرپذیری و همچنین با در نظر گرفتن محدودیت‌هایی به صورت احتمالی، تا جای امکان نتایج مدل کاربردی‌تر گردد. استفاده از مبحث RAM که در این پژوهش برای اولین بار در مسائل بهم‌ریختگی پرواز مورد توجه قرار گرفت، این امکان را در طراحی شبکه حمل و نقل هوایی فراهم می‌کند که هزینه‌های ناشی از مخاطرات و اتفاقات غیرمنتظره کاهش یابد. از طرفی در نظر گرفتن این مهم در مسائل زمان‌بندی، باعث می‌شود تا از هزینه‌های ناشی از تخمین نادرست پارامترها و بعضاً از هزینه‌های طراحی نادرست شبکه جلوگیری شود. در این پژوهش مدل از نوع زمان‌بندی پرواز همراه با بهم‌ریختگی و قابلیت اطمینان، قابلیت دسترسی و تعمیرپذیری با هدف کمینه کردن مجموع هزینه‌های پرواز و هزینه تاخیرهای مجاز و تاخیرهای غیرمجاز در شبکه پرواز و همچنین با هدف بیشینه کردن ایمنی پرواز می‌باشد که به همراه محدودیت‌های سوخت‌گیری هواپیماها، تخصیص خدمه به پرواز، تعمیرات هواپیما، پوشش تعداد مسافر و هم چنین محدودیت‌های در دسترس بودن هواپیما، قابلیت اطمینان هواپیما، تعمیرپذیری هواپیما و ... ارائه شد. هدف:به طور کلی با توجه به اهمیت مسائل بهم‌ریختگی پرواز و اطمینان از سفری ایمن و با توجه به درصد وقوع سوانح هوایی بر اثر نقص فنی برای مسافران و به منظور افزایش بهره‌وري و کارایی شبکه پرواز، در این پایان‌نامه سعی شد به این موضوع در قالب افزایش قابلیت اطمینان هواپیما، افزایش قابلیت دسترسی هواپیما، قابلیت تعمیرپذیری هواپیما و کمینه کردن هزینه بهم‌ریختگی پروازها پرداخته شود. روش‏شناسی: با توجه به ادبیات موضوع مسائل زمان‌بندی پرواز و RAM و به دلیل ابعاد بزرگ این مدل‌ها، قابل حل توسط روش‌های دقیق نیستند، این مدل‌ها در حوزه‌ مسائل سخت (NP-Hard) بوده و از الگوریتم‌های فراابتکاری جهت حل استفاده می‌شود. در این پژوهش با تلفیق هر دو مسئله و عدم امکان حل با روش‌های قطعی با استفاده از رویکرد مبتنی بر جواب‌های پارتو استفاده و مدل توسط الگوریتم ژنتیک مرتب‌سازی نامغلوب‌ها (NSGA-II) حل گردیده است. یافته‏ها: مدل زمان‌بندی بهم‌ریختگی پرواز با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان، قابلیت دسترسی و تعمیرپذیری، با استفاده از نرم افزار متلب حل و برای 10 تا 100 شرکت هواپیمایی با زمان حل بین 15 تا 25 ثانیه خروجی داده‌ها تعیین گردید. نتیجه‏گیری: نتیجه حاصل از حل این پژوهش نشان می‌دهد که مبحث بهم‌ریختگی پرواز به همراه قابلیت اطمینان، قابلیت دسترسی و تعمیرپذیری شرکت‌های هواپیمایی را قادر می‌سازد تا ضمن کاهش هزینه ایمنی پروازها را نیز تضمین نمایند.
Description: پایان‏نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/39964
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
Appears in Collections:Industrial Management مدیریت صنعتی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1274 MihanBanoo GhasemiNasab.pdf2.5 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.