جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/39949
Title: مقایسه خود پنداره، سبک‌های هویت، تمایز یافتگی خود و راهبردهای مقابله‌ای در نوجوانان بی‌سرپرست و نوجوانان خانواده‌های عادی
Authors: فاطمه بیگی هارمی
Keywords: خودپنداره، سبک‌های هویت، راهبردهای مقابله‌ای، تمایز یافتگی خود، نوجوان
Issue Date: 1394
Abstract: زمینه: خانواده در شکل‌گیری سازه‌هایی مثل خودپنداره راهبردهای مقابله‌ای، سبک‌های هویت و تمایزیافتگی خود، به خصوص در دوران نوجوانی به دلیل اینکه در این دوران فرد به یک شخص مستقل تبدیل می‌شود و با تشکیل هویت همراه است نقش به سزایی دارد. هدف: مطالعه حاضر با هدف مقایسه متغیرهای خود پنداره، سبک‌های هویت، تمایزیافتگی خود و سبکهای مقابله‌ای در نوجوانان بی‌سرپرست و نوجوانان خانواده‌های عادی صورت گرفت. روش شناسی: مطالعه حاضر از نوع علی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانش‌آموزان 15 تا 18 سال شهر شیراز و ساکن در مراکز بهزیستی بودند. نمونه عادی به روش خوشه‌ای ونمونه مربوط به تک‌والد و بی-سرپرست به روش در دسترس انتخاب شدند. مقیاسهای به کار برده شده شامل مقیاس خود پنداره راجرز، پرسشنامه سبکهای مفابله‌ای اندلر و پارکر، پرسشنامه سبک‌های هویت برزونسکی وپرسشنامه تمایز یافتگی اسکورن و فریندلر بودند .داده‌ها به روش تحلیل واریانس چندراهه در نرم افزار SPSS20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان می‌دهدکه، بین آزمودنی‌های عادی، تک والد (بدون پدر) و ساکن در مراکز بهزیستی حداقل از نظر یکی متغیرهای خودپنداره، راهبردهای مقابله‌ای، سبکهای هویت و تمایزیافتگی خود در سطح (0001/0P< ) اختلاف معنی‌داری وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل واریانس‌های یکراهه در متن مانوا، نشان می‌دهد که بین آزمودنی‌های خانواده‌های عادی، تک‌والد (بدون پدر) و ساکن مراکز بهزیستی از نظر متغیرهای خودپنداره، راهبردهای مقابله‌ای مساله‌مدار، هیجان‌مدار و اجتنابی، سبک‌های اطلاعاتی، هنجاری، سردرگم- اجتنابی، تعهد و تمایزیافتگی خود در سطح آلفای 05/0 تفاوت معنی‌داری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در دوران نوجوانی بین متغیرهای سبک‌های هویت، راهبردهای مقابله‌ای تمایزیافتگی خود و خودپنداره تفاوت وجود دارد و ساختار خانواده وعملکرد آن بر روی این تفاوت موثر است.
Description: پایان‏‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/39949
Edition: second
Type Of Material: Thesis
Appears in Collections:Psychology روانشناسی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1305 Fatemeh Beigi.pdf3.91 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.