صفحه اصلی مجموعه  Naval Engineering مهندسی کشتی‌سازی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
T1605.pdf.jpg1396ساخت و شبیه سازی عددی یک شناور مسابقه‌ای در آب آرامعباس دشتی منش; حسن آبین; احمد رضا کهنسال; محمد عزیزی
T1604.pdf.jpg1396توسعه‌ی حوضچه کشش عددی برای مطالعه‌ی هیدرودینامیک بدنه‌های پروازیحسن آبین; عباس دشتی منش; فاطمه روشن
T1496.pdf.jpg1395بررسی فرصت‌ها و موانع تجارت محصولات فاسدشدنی ایران: موردکاوی بندر بوشهرپرویز باورصاد; مانی آرمان; بیتا تنگستانی
T1448.pdf.jpg1395امکان‌سنجی پیاده‌سازی استراتژی‌های توسعه‌ای بندر کانتینری بوشهرپرویز باورصاداحمدی; مانی آرمان; سجّاد زیّانی‌سیرت
T1271.pdf.jpg1395تحلیل اثرات استفاده از خواص پوشش‌های جانوران پر‌سرعت دریایی بر پارامترهای هیدرودینامیکی شناورهای تندروسعید جامعی; احمدرضا کهنسال; سعیدرضا محب‌پور; علی‌رضا حیدریان
T1353.pdf.jpg1395پیش‌بینی کارایی شناورهای پروازی پله‌دار با استفاده از روش‌های حجم محدود- حجم سیالعباس دشتی‌‎منش; احمدرضا کهنسال; آرمان اسفندیاری
T1354.pdf.jpg1395مدل‌سازی عددی بدنه‌های پروازی پله‌دار با زاویه هیل غیر صفر در آب آراماحمدرضا کهنسال; عباس دشتی‌منش; رضا خسروانی
T1350.pdf.jpg1395بررسی حرکت‌های یک سکوی نیمه مغروق و اثرات آن بر واکنش انسانیحسن آبین; سعید جامعی; پویان عبدی‌
Test.pdf.jpg1394آزمایشیآزمایشی
final thesis (zolfagharnasab).pdf.jpg1394تحلیل هیدرودینامیکی سکوی اسپارسعید کاظمی; احمد رضا کهنسال; فاطمه ذوالفقار نسب
Bahare Barmala-9212130002.pdf.jpg1394شبیه سازی عددی جریان سیال اطراف ورق پروازی پله داراحمدرضا کهنسال; عباس دشتی منش; بهاره برملا
  fainal.pdf.jpg1394مطالعه و توسعه یک طرح کارخانه کشتی سازی استاندارد برای صنعت دریایی ایرانسعید کاظمی; احمد رضا کهنسال; محمد آزادواری
thesis0088.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ ل‍ن‍دی‍ن‍گ‌ ک‍راف‍ت‌ ۲۰۰۰ ت‍ن‍ی‌ ب‍ا ا س‍ت‍ف‍اده‌ از ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ LRک‍ه‍ن‍س‍ال‌; زاه‍دی‌; گ‍ل‌ اف‍ش‍ان‌،ن‍وش‍ی‍ن‌
thesis0082.pdf.jpg1382س‍اخ‍ت‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ب‍الان‍س‌ پ‍روان‍ه‌آب‍ی‍ن‌،ح‍س‍ن‌; م‍ح‍م‍دی‌ ب‍اغ‍م‍لای‍ی‌،ج‍لال‌
thesis0198.pdf.jpg1383س‍اخ‍ت‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ب‍الان‍س‌ پ‍روان‍ه‌آب‍ی‍ن‌،ح‍س‍ن‌; م‍ح‍م‍دی‌ ب‍اغ‍م‍لای‍ی‌،ج‍لال‌
thesis0256.pdf.jpg1384پ‍روان‍ه‌ ه‍ای‌ دری‍ای‍ی‌ وران‍ش‌آب‍ی‍ن‌،ح‍س‍ن‍; ش‍ی‍خ‍ی‍ان‍ی‌،م‍ح‍س‍ن‌
thesis0119.pdf.jpg1383داک‌ خ‍ش‍ک‌آب‍ی‍ن‌; پ‍ورم‍ص‍طف‍ی‌،م‍ه‍دی‌
thesis0081.pdf.jpg1382طراح‍ی‌ وم‍ح‍اس‍ب‍ات‌ س‍ازه‌ ای‌ ش‍ن‍اورک‍ات‍ام‍اران‌ م‍س‍اف‍رب‍ری‌ ف‍ای‍ب‍رگ‍لاس‌ ب‍اظرف‍ی‍ت‌ ح‍م‍ل‌ ص‍د م‍س‍اف‍راح‍م‍درض‍اک‍ه‍ن‍س‍ال‌; ب‍ارگ‍اه‍ی‌،م‍ح‍م‍ود
thesis0076.pdf.jpg1382ات‍اق‍ک‌ خ‍ش‍ک‌ ت‍ع‍م‍ی‍روج‍وش‍ک‍اری‌ زی‍رآب‌ح‍س‍ن‌ آب‍ی‍ن‌; ج‍ع‍ف‍ر ی‍گ‍ان‍ه‌،ح‍م‍ی‍درض‍ا
thesis0097.pdf.jpg1382ت‍خ‍ل‍ی‍ه‌ وب‍ارگ‍ی‍ری‌ ک‍ش‍ت‍ی‌ ه‍ای‌ ت‍ج‍اری‌ح‍س‍ن‌ آب‍ی‍ن‌; اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌،ح‍س‍ن‌