Collection home page  Psychology روانشناسی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleContributor(s)
1395اثربخشی تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیک (تنظیم هیجانی ، تحمل پریشانی) بر استرس ، اضطراب ، افسردگی وسرمایه های روانشناختی زنان سرپرست خانوارفریده السادات حسینی; موسی گلستانه; نرگس السادات منیری
1395مقایسه اثربخشی روش تنظیم هیجانی و تحلیل رفتار متقابل بر بهبود نشانگان ضربه عشق و مهارت های زندگیندا نیک پور; سوران رجبی; مهناز جوکار
T1504.pdf.jpg1394مدل‌یابی ارتباط بین رگه‌های شخصیتی و استفاده پر خطر از اینترنت با میانجیگری مولفه‌های سبک زندگیشهلا پاکدامن; امید شکری; شیرین معزالدینی
T1424.pdf.jpg1393تیپ شخصیتی پیش‌بینی کننده رضایت کارمند از شغل و رضایت ارباب‌رجوع از عملکرد اوعلی پاکیزه; فریده‌سادات حسینی; عیسی داوری
T1469.pdf.jpg1395بررسی ابعاد انتظار از ازدواج، شناخت از همسر و تمایل به مشاوره پیش از ازدواج در زوجین در آستانه ازدواج بوشهرمهناز جوکار‌کمال‌آبادی; یوسف دهقانی; رضا عرب‌زاده
T1389.pdf.jpg1395بررسی مقایسه‌ای نقش خود کارآمدی مادرانه، فراهیجان و سبک‌های دلبستگی مادر بر‌دلبستگی و تنظیم هیجانی کودکان دارا و فاقد پدرفریده سادات حسینی; سید‌موسی گلستانه; زهرا شیخ‌عطار
T1390.pdf.jpg1395بررسی اثربخشی درمان چشم‌انداز زمان بر راهبردهای انگیزشی و شناختی دانشجویان تعلل‌ورز دانشگاه خلیج فارسسیّد‌موسی گلستانه; فریده‌سادات حسینی; فاطمه نوروزی
T1445.pdf.jpg1395بررسی اثر بخشی روش فنو‌گرافیکس بر عملکرد خواندن و خود پنداره دانش‌آموزان مقطع ابتدایی دارای اختلالات خواندنفریده سادات حسینی; سید موسی گلستانه; زهرا وفا
T1392.pdf.jpg1395پیش‌بینی طلاق عاطفی بر اساس هوش هیجانی، سلامت معنوی، تاب‌آوری و سبک‌های دفاعی در زوجین شهر بوشهرمهناز جوکار‌کمال‌آبادی; فریده‌سادات حسینی; فرزاد کریمی‌پور‌زارع
T1351.pdf.jpg1395پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس تاب‌آوری، سبک‌های دلبستگی و تمایزیافتگی دانش‌آموزانعلی پاکیزه; سیّدموسی گلستانه; محمدجابر جعفرنژاد
T1261.pdf.jpg1394بررسی نقش کارکردهای اجرایی و عاطفه مثبت و منفی در تکانشگری نوجوانسوران رجبی; فریده‌السادات حسینی; طاهره کردی
T1306.pdf.jpg1394بررسي مقایسه‌ای بازشناسی هیجان‌های اساسی، جهت‌گیری هدف، تعلل‌ورزی و خود انتقادی در افراد دارای اختلال افسردگی، وسواس فکری- عملی و افراد عادیسید موسی گلستانه; فریده سادات حسینی; فرحناز دهقانی
1339 Abas Fazeli .pdf.jpg1395بررسی مقایسه‌ای پردازش هیجانی، پردازش حسی، مهارت حرکتی و مدرسه هراسی در دانش‌آموزان نارساخوان و عادیمهناز جوکار; یوسف دهقانی; عباس فاضلی
1307 Khadije Alimoradi.pdf.jpg1394همه‌گیر شناسی و بررسی تأثیر درمان شناختی- رفتاری ویژه آسیب بر کاهش نشانگان ضربه عشق در دانشجویانسوران رجبی; مهناز جوکار; خدیجه علیمرادی
1309 Marzieh MotevaliKachaei.pdf.jpg1395بررسی پیشایندها و پیامدهای خودتعیین‌گری در دانش‌آموزان پایه‌ی نهمیوسف دهقانی; سید موسی گلستانه; مرضیه متولی‌کچایی
1304 narjes abbasi.pdf.jpg1395رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی معلمان و دانش‌آموزان با هیجان‌های خودآگاه شرم و احساس گناه در دانش‌آموزان مقطع ابتدايي: نقش واسطه‌گری روابط معلم-دانش‌آموز و سبک‌های اسنادیفریده‌سادات حسینی; سید موسی گلستانه; نرجس عباسی
1323 Mehri Saeidi.pdf.jpg1395بررسی پیشایندها و پیامدهای خودکارآمدی در بین دانش آموزان پایه نهم شهرسلماسیوسف دهقانی; فریده‌سادات حسینی; مهری سعیدی
1305 Fatemeh Beigi.pdf.jpg1394مقایسه خود پنداره، سبک‌های هویت، تمایز یافتگی خود و راهبردهای مقابله‌ای در نوجوانان بی‌سرپرست و نوجوانان خانواده‌های عادییوسف دهقانی; موسی گلستانه; فاطمه بیگی هارمی
b.pdf.jpg1394مقایسه ویژگی های شخصیتی، اختلالات شخصیت و منبع کنترل زناشویی در زوجین عادی و متقاضی طلاقمهناز جوکار; علی پاکیزه; یاسر امیدوار
b.pdf.jpg1394بررسی اثربخشی آموزش شیوه های تعالی شخصیّت برخودکنترلی و مقاومت در برابر وسوسه در دانشجویانمهناز جوکار; علی پاکیزه; زهرا شیروانی