صفحه اصلی مجموعه  English Language & Literature زبان و ادبیات انگلیسی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1396مطالعه مقابله ای پیکره ای چهار جفت near-synonyms در نگارش زبان اموزان ایرانی و انگلیسی زبان A Corpus-Based Contrastive Study of the Use of Four Pairs of Near-Synonyms in the Iranian English Learners’ and Native Speakers’ Writingsعباس عباسی; فاطمه نعمتی; مرضیه بهرامی
1396مطالعه ی پیکره ی معنایی افعال دوکلمه ای در نگارش زبان آموزان فارسی و انگلیسی زبان A Contrastive Semantic Analysis of Phrasal Verbs in Iranian EFL learners' and Native Speakers' writings: A Corpus-Based Studyعباس عباسی; فاطمه نعمتی; زهرا صحافی‌زاده
1395An Investigation of the Relationship between Iranian Learners' L2 Selves and Communication Strategiesمرضیه‌‌‌ حاجب; نسیم قنبری; محمد‌رضا شمس‌الدینی
ELNAZ ZAREI THESIS.pdf.jpg1395بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در مدارس و آموزشگاه های زبان شیراز نسبت به کتاب های جدید التالیف "پراسپکت" و سطح ابتدایی "تاپ ناچ"عباس عباسی; نسیم قنبری; الناز زارعی
T1422.pdf.jpg1395مقایسه دیدگاه دانش آموزان و معلمان درباره روش یادگیری زبان انگلیسی به کمک کامپیوتر، مطالعه موردی استان خوزستان، ایرانمحمدرضاشمس الدینی; عباس عباسی; خلیل موسوی
T1313.pdf.jpg1394تاثیر استراتژیهای گفتمان وندایک بر مهارت نوشتاری زبان آموزان ایرانینسیم قنبری; عباس عباسی; فاطمه رسولی کشکولی
T1585.pdf.jpg1396بررسی عشق افلاطونی در رمان‌های عقل و احساس و غرور و تعصب جین آستینحسین علی‌اکبری هره‌دشت; فهیمه ناصری; مریم شعبانی
T1665.pdf.jpg1396تاثیر بافت زبانی و وضعیت خویشاوندی واژه بر زبان‌گردانی در دو زبانه‌های فارسی انگلیسی و انگلیسی فارسیفاطمه نعمتی; نسیم قنبری; اقلیما زارع‌زاده
T1563.pdf.jpg1396بررسی وهم و واقعیت در نمایشنامه های ادوارد آلبی با بکارگیری نظریه ناسازگاری شناختی لئون فستینگرحسین علی اکبری هره دشت; عبدالمحمد موحد; زهرا شیخی شهیدزاده
T1519.pdf.jpg1395تحلیل مقایسه ای و در زمانی نشانه های فراگفتمان در چکیده و نتیجه گیری مقالات علمی روانشناسی نوشته شده توسط نویسندگان انگلیسی و فارسیعباس عباسی; نسیم قنبری; سارا فرحناک
T1553.pdf.jpg1396فراواقعیت، خلسه و بی جنبشی بودریاری در رمان های میزان و مرد در حال سقوط دان دلیلوعبدالمحمد موحد; فهیمه ناصری; ابراهیم درگلاله
T1552.pdf.jpg1396مطالعه‌ی تطبیقی هویت جنسیتی زن در نمایشنامه‌ی اتوبوسی به نام هوس نوشته‌ی تنسی ویلیامز و اقتباس‌های سینمایی آنحسین علی‌اکبری هره‌دشت; عبدالمحمد موحد; زهرا ناظمی
WSMD8A1538.pdf.jpg1395رابطه دانش آوایی معلمان و مهارت‌های سوادآموزی زبان انگلیسی در فارسی‌زبانانفروغ جنتی جهرمی; فاطمه نعمتی; محمدرضا شمس الدینی
T1366.pdf.jpg1395تاثیر بازخورد اصلاحی و توضیحات فرازبانی در نگارش انگلیسی به عنوان زبان خارجه در ایراننسیم قنبری; عباس عباسی; گلیا محمدی
T1370.pdf.jpg1395تاثیر زمان طرح‌ریزی و نوع تکلیف بر عملکرد نویسنده زبان دوم در بافت‌های مختلففاطمه نعمتی; نسیم قنبری; سلیمان شاه‌محمدی
T1502.pdf.jpg2017A Corpus-based Study of the Use of Phrasal Verbs in Iranian EFL Students’ writingAbbas Abbasi; Fatemeh Nemati; Fereshteh Palash
T1365.pdf.jpg2016EFL Raters’ Expertise and Variability in Essay Rating BehaviorFatemeh Nemati; Nasim Ghanbari; Saheb Mostofee
1337 Mona Ahmadian.pdf.jpg1395تأثیر آموزش تلفظ و ترتیب آن بر درک و تولید سایشی‌های دندانی زبان انگلیسی توسط زبان‌آموزان ایرانی با زبان مادری فارسی و عربیفاطمه نعمتی; عباس عباسی; مونا احمدیان
thesis0702.pdf.jpg1393ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ن‍وش‍ت‍اری‌ ف‍راگ‍ی‍ران‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ای‍ران‌ در ان‍ش‍ای‌ اس‍ت‍دلال‍ی‌ن‍س‍ی‍م‌ ق‍ن‍ب‍ری‌; ع‍ب‍اس‌ ع‍ب‍اس‍ی‌; م‍ه‍اج‍ری‌؛ م‍ری‍م‌
thesis0710.pdf.jpg1394ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ن‍وش‍ت‍اری‌ ف‍راگ‍ی‍ران‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ای‍ران‌ در ان‍ش‍ای‌ اس‍ت‍دلال‍ی‌ن‍س‍ی‍م‌ ق‍ن‍ب‍ری‌; ع‍ب‍اس‌ ع‍ب‍اس‍ی‌; م‍ه‍اج‍ری‌؛ م‍ری‍م‌