صفحه اصلی مجموعه  Information & Knowledge Science علم اطلاعات و دانش‌شناسی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
Test.pdf.jpg1394آزمایشیآزمایشی
thesis0690.pdf.jpg1392ارزی‍اب‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ م‍رج‍ع‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ب‍وش‍ه‍ر و ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ان‍طب‍اق‌ ای‍ن‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ب‍ا م‍لاک‌ ه‍ای‌ م‍ع‍ی‍ار و ن‍ی‍ازه‍ای‌ ک‍ارب‍ران‌زاه‍د ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌; ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د م‍ع‍رف‌ زاده‌; ش‍م‍ش‍ی‍ری‌، روش‍ن‌
thesis0715.pdf.jpg1394ت‍دوی‍ن‌ م‍دل‌ ج‍ری‍ان‌ دان‍ش‌ در پ‍ارک‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌، م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: پ‍ارک‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ب‍وش‍ه‍رم‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ زاده‌; ف‍اطم‍ه‌ زن‍دی‍ان‌; آب‍اش‌؛ طی‍ب‍ه‌
thesis0422.pdf.jpg1386ت‍دوی‍ن‌ م‍دل‌ ج‍ری‍ان‌ دان‍ش‌ در پ‍ارک‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌، م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: پ‍ارک‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ب‍وش‍ه‍رم‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ زاده‌; ف‍اطم‍ه‌ زن‍دی‍ان‌; آب‍اش‌؛ طی‍ب‍ه‌