صفحه اصلی مجموعه  Mathematics ریاضی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1397توسعه ی روش های بدون شبکه بر مبنای استفاده از فرم های ضعیف محلی و انتخاب بهینه نقاطاحمد شیرزادی; سعید کریمی جعفر بیگلو; فریبا تخت آبنوس
1396رهیافتی بر نظریه‌ی اندازه‌ی عملگر مقدارقربانعلی باقری‌بردی; مینو خوش‌اقبال‌قرابایی
hanieh.mazloumi.pdf.jpg1396مطالعه‌ی مدول‌هایی که حلقه‌ی هم‌ریختی آن‌ها منظم یکه استنجمه دهقانی; رضا شرف‌دینی; هانیه مظلومی
T1413.pdf.jpg1395روش‌های های عددی انتگرال گیری‌های نمایی برای معادلات وابسته به زماناحمد شیرزادی; سعید کریمی جعفربیگلو; فاطمه حصیری
T1663.pdf.jpg1396استفاده از توابع پایه ای شعاعی برای حل مسئله مقدار مرزی غیرموضعی با شرایط مرزی نیومانحسین حسین‌زاده; سعید کریمی‌جعفربیگلو; عاطفه قدرتیان
T1595.pdf.jpg1396گروه بنیادی فضاهای خارج قسمتیمهرداد کاروان‌جهرمی; قربانعلی باقری‌بردی; سیما محدث
T1596.pdf.jpg1396بررسی ساختاری و جبری گراف‌های یکهرضا شرف‌دینی; نجمه دهقانی; شیدا ثابت
T1540.pdf.jpg1396گراف ناجابجاگر گروه‌هاسینا گلابی; رضا شرف‌دینی; حسین حسین‌زاده
1541.pdf.jpg1396کاشی‌کاری فضاهای نرم دار با مجموعه های خاصقربانعلی باقری‌بردی; رضا شرف‌دینی; فاطمه عبادی
T1364.pdf.jpg1394شاخصهوسویا و مریفیلد-سیمونز گراف پل و الحاقیرضا شرف‌دینی; مجتبی صداقت‌جو; مسلم دلجو
T1345.pdf.jpg1395تغییر انرژی گراف به واسطه حذف، تکرار یا افزایش یالرضا شرف‌دینی; علیرضا عطایی; حبیبه پناه‌بر
T1479.pdf.jpg1395روش‌های منظم‌سازی سطوح تراز برای حل مسائل معکوس در معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزییاحمد شیرزادی; مهرداد کاروان‌جهرم; فاطمه پولادی
T1301.pdf.jpg1394مباحثی در حالت BCK- جبرها و ریخت‌ حالت BCK- جبرهاسعید رسولی; مجتبی صداقت‌جو; زهرا پورآزاد
T1411.pdf.jpg1395به کارگیری روش تفاضلات متناهی برای حل معادله ناویر-استوکس درحالت دوبعد برای سیال تراکم ناپذیرحسین حسین‌زاده; فاطمه مهین‌پرور
T1435.pdf.jpg1395پالایه‌ها و فراپالایه‌ها در فضاهای متریکطاهر یزدان‌پناه; قربانعلی باقری‌بردی; رضوان غلامعلی‌زاده
T1480.pdf.jpg1395گسسته‌سازی مستقیم و کاربرد آن در روش‌های بدون شبکه برای حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئیاحمد شیرزادی; حسین حسین‌زاده; علی ترکی
1289 Abdorahman Hadipour.pdf.jpg1394بررسی ویژگی‌های همواری S- سیستم‌های مرتب جزیی تجزیه‌ناپذیرمجتبی صداقت‌جو; سعید رسولی; عبدالرحمن هادی‌پور
1283 Nastaran RamezaniNezhad.pdf.jpg1394بررسی مسائل باز توپولوژیکی در هندسه فضای باناخمهرداد کاروان‌جهرمی; قربانعلی باقری‌بردی; نسترن رمضانی‌نژاد
1329 Seyedeh Somayeh Mousavi.pdf.jpg1395بررسی ویژگی‌هایی از حاصل‌ضرب تانسوری گراف‌هامژگان مقرب; رضا شرف‌دینی; سیده‌سمیه موسوی
pgu.pdf.jpg1394پیش شرط‌سازی مسائل کمترین توان‌های دوم با استفاده از روش گرویلعلیرضا عطایی; سعید کریمی‌جعفر‌بیگلو; زینب سهولی