صفحه اصلی مجموعه  Statistics آمار

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
Hajihosseini Elham.pdf.jpg1396استنباط بیزی توزیع‌های طول عمر براساس نمونه گیری مجموعه رتبه‌دارسعید طهماسبی; ابوذر بازیاری; الهام حاجی حسینی
pgu-raesi.pdf.jpg1396برآورد بیزی پارامتر مقیاس توزیع ناکاگامیفضل‌الله لک; محمداسماعیل دهقان‌منفرد; طاهره حیدری
T1623.pdf.jpg1396نتایج ویژگی‌های آنتروپی باقیمانده ی تجمعی تعمیم‌یافته در قابلیت اطمینانسعید طهماسبی; محمود افشاری; مهسا صالحی
T1574.pdf.jpg1396خوشه‌بندی داده‌های تابعی با استفاده از موجکمحمود افشاری; حسین حق‌بین; عباس حیدری
T1591.pdf.jpg 136روش های بیزی در انتخاب مقدار آستانه برای موجک انقباضیمحمود افشاری; فضل‌اله لک; روح‌اله حقیقت‌طلب
T1656.pdf.jpg1396یک ﺧﺎﻧﻮاده‌ی ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺨﺖ ﺗﻌﻤﯿم‌ﯾﺎﻓﺘﻪسعید طهماسبی; ابوذر بازیاری; حمیده سیامرعربی‌نژاد
T1657.pdf.jpg1395استفاده از ارزش در معرض ریسک در داده های مالیمحمد اسماعیل دهقان‌منفرد; محمود افشاری; فاطمه افشارپناه
1396توزیع طول عمر بخت لگاریتم لوژستیک طول عمرفضل‌الله لک; محمود افشاری; فاطمه یاراحمدی
1396بررسی ویژگی های یک تعمیم خاص از توزیع نمایی دو پارامتریمحمود افشاری; سعید طهماسبی; فرشته شکوهیان
T1662.pdf.jpg1396توزیع نمایی جدید با انعطاف‌پذیری بالامحمود افشاری; مراد علیزاده; زهره خلیلی
T1660.pdf.jpg1396استنباط آماری در نمونه گیری ترابرشی خطیابوذر بازیاری; فضل‌اله لک; نرگس موسوی
T1659.pdf.jpg 14آزمون نسبت درستنمایی بردار میانگین‌های محدود شده در توزیع نرمال چند متغیرهسعید طهماسبی; ابوذر بازیاری; زهرا حیدری
T1453.pdf.jpg1395ویژگی‌ها و برآورد بردارهای یکنوا در توزیع‌های نرمال چند متغیرهابوذر بازیاری; سعید طهماسبی; نجمه پدرام
T1471.pdf.jpg1395آنالیز رگرسیونی در نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار و تعمیم‌های آنسعید طهماسبی; ابوذر بازیاری; معصومه ایران‌مهر
T1272.pdf.jpg1394خاصیت‌های‌ اطلاع‌ ا‌ز نمونه‌های‌ مجموعه‌ رتبه‌بندی‌ شدهسعید طهماسبی; محمود افشاری; زهرا محمد‌شاه
T1328.pdf.jpg1395استنباط بیزی برای مدل‌های رگرسیون چندکیفضل‌الله لک; محمود افشاری; لهراسب سروی‌سرمیدان
T1321.pdf.jpg1395استنباط نقطه تغییر در کنترل کیفیتفضل اله لک; محمد اسماعیل دهقان منفرد; معصومه زلقی
T702.pdf.jpg1392کنترل کیفیت آماری بر اساس نمونه‌گیری مجموعه‌ی رتبه‌بندی‌شدهسعید طهماسبی; محمود افشاری; فرخنده رئیسی‌فرادنبه
PGU-Davaran.pdf.jpg1393مدل رژیم تبدلی برای سری های زمانی غیر خطی مالیفضل الله لک; هادی داوران
PGU-END.pdf.jpg1394یک خانواده سه پارامتری جدید از توزیع هاسعید طهماسبی; محمود افشاری; شهلا جولایی دستجردی