صفحه اصلی مجموعه  Physics فیزیک

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1396بررسی خواص اپتوالکترونیکی نقاط کوانتومی گرافن با لبه های زیگزاگتهمینه جلالی; حسین شیرکانی; پویا منشور; معصومه داودی
1396بررسی خواص اپتیکی نانوفوتونیک‌های گرافنیحسین شیرکانی; احمد محمدی‌‌‌‌‌‌‌اسلامی; بنفشه یکتاپرست
Sholeh Esfandiari.pdf.jpg1396بررسی ساختار نواری گرافن به‌طور جزیی هیدروژنه شدهحسین شیرکانی; تهمینه جلالی; شعله اسفندیاری
M.R. Ansari.pdf.jpg1396خواص الکترونیکی هالیدهای گرافنتهمینه جلالی; حسین شیرکانی; محمدرضا انصاری
2222new.thesis.tahereh.nakisa.pdf.jpg1396بررسی فرآیندهای مولتی‌فرکتال توسط الگوریتم دید در شبکه‌های پیچیدهپویا منشور; تهمینه جلالی; طاهره نکیسا
T1610.pdf.jpg1396کاربرد تئوری لاندائو در محاسبات چگالی ترازمهدی سلطانی; حسین فالی‌نژاد; میترا گرگین
T1655.pdf.jpg1396برآورد زمان شکافت هسته برانگیخته 242Pu با در نظر گیری اثرات پوسته ایهادی اسلامی‌زاده; حسین فالی نژاد; الهام احدی
T1583.pdf.jpg1394مقایسه‌ی رفتار پایه‌های سنگریزه‌ای کوبشی (RAPs) با پایه‌های بتنی درجاریز تحت بار برکَنش (Uplift) با استفاده از روش اجزاء محدود و نتایج محلیبهمن نیرومند; امین کشاورز; پیمان ذکری
T1570.pdf.jpg1396مطالعه سطح مقطع شکافت و سطح مقطع باقی ماندن هسته‌های برانگیخته بعد از خروج ذرات سبک در چارچوب مدل آماری اصلاح شدههادی اسلامی‌زاده; حسین رعنایی; آزاده سهرابی
T1699.pdf.jpg1396بررسی خواص غیرموضعی نانوذرات جفت شده فلزیتهمینه جلالی; احمد محمدی; عاطفه علی‌زاده
T1557.pdf.jpg1396کوانتش میدان الکترومغناطیسی در کنار یک تیغه دی‌الکتریک به روش تابع گرین و محاسبه آهنگ گسیل خودبه‌خودیحسین فالی نژاد; هادی اسلامی زاده; سروش نجفی
T1576.pdf.jpg1396رکوردها در سری‌های زمانی فرکتالیپویا منشور; حسین رعنایی; امیر علی‌اکبری
T1556.pdf.jpg1395بررسی و مطالعه غلظت رادیواکتیو در نقاط مختلف یک نیروگاه هسته‌ای با در‌نظرگرفتن چهار منبع آلودگیروح‌اله قیصری; پویا منشور; شاهین حمیدی‌قمر
T1564.pdf.jpg1396محاسبه افزایش فلوئورسانس مولکول در کنار نانوآنتن‌ها با روش المان مرزیاحمد محمدی; حسین شیرکانی; آیدا فیروزی
T1539.pdf.jpg1396بررسی بازده سلول‌های خورشیدی لایه نازکتهمینه جلالی; پویا منشور; سید ابراهیم حسنی ضیابری; عبدالله درویشی
T1653.pdf.jpg1396بررسی میزان شارش اکسیژن و فشار بر آماده‌سازی و ساخت ترکیبات ابررسانای YBCO‌تهمینه جلالی; احمد محمدی; ابوالفضل نیری
T1654.pdf.jpg1394بررسی دینامیک قلب راکتور بوشهر: تاثیر راکتیویته بر شار نوترونمحمد محمدی; روح‌الله قیصری; پرهام خسروی‌بابادی
T1292.pdf.jpg1394مطالعه‌ی شکافت هسته‌های برانگیخته Th 224 تولید شده در واکنش‌های 16O+208Pb در چهارچوب مدل آماری تصحیح شده کرامرزهادی اسلامی‌زاده; حسین رعنایی; هاله ملک‌زاده
T1434.pdf.jpg1395برآورد پارامتر چسبندگی ماده هسته‌ای Cm با مطالعه‌ی احتمال ورود به حالت‌های ایزومریهادی اسلامی‌زاده; حسین رعنایی; فروزان باقری‌رونیزسفلا
T1430.pdf.jpg1395آماده سازی و بررسی خواص ابررسانایی سرامیکی YBCO و ترکیبات آنتهمینه جلالی; مهدی سلطانی; صدیقه نعمتی‌دیندارلوی