صفحه اصلی مجموعه  Persian Language & Literature زبان و ادبیات فارسی

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
esmail zakeri.pdf.jpg1396استعاره مفهومی در اشعار سلمان هراتیزهره ملاکی; سیدناصر جابری; اسماعیل ذاکری
T1520.pdf.jpg1395بررسی مقایسه ای زمان روایت در دو مجموعه داستان کوتاه دفاع مقدس «مرد یخی» و «لبخند پشت پنجره»لیلا رضایی; ناصر جابری; مهناز ستونه
T1509.pdf.jpg1393بررسی و تحلیل انواع پیرنگ غیرخطی در داستانهای کوتاه دفاع مقدس(دهه‌ی هشتاد)لیلا رضایی; ناصر جابری اردکانی; سارا مظفری
WSMCFDE1.pdf.jpg1393بررسی و تحلیل انواع پیرنگ غیرخطی در داستانهای کوتاه دفاع مقدس(دههی هشتاد)سارا مظفری; لیلا رضایی; سید ناصر جابری اردکانی
T1247.pdf.jpg1394بررسی اشعار مقاومتی تیمور ترنج بر مبنای نقد نولیلا رضایی; منیژه پورنعمت‌رودسری; فاطمه ترکی
T1470.pdf.jpg1395بررسی مقایسه‌ای انواع راوی و کارکردهای آن در دو مجموعه داستان کوتاه دفاع مقدس "حسرت خیس" و "آلبوم عکس"لیلا رضایی; منیژه پورنعمت‌رودسری; فریبا آزاده
T1487.pdf.jpg1395بررسی شخصیت در شکل‌گیری متن روایی دو رمان دفاع مقدس (ملاقات در شب آفتابی و ظهور)منیژه پورنعمت‌رودسری; زهره ملاکی; رضا رضایی
T1452.pdf.jpg1395بررسی ویژگی‌های حماسی جنگنامه کشم و جرون‌نامهمنیژه پور‌نعمت‌رودسری; سید‌ناصر جابری‌اردکانی; محسن حیدری
1294 Abdol KHalegh Sadeghi Kazeroni.pdf.jpg1394بررسـی بلاغـی اشعـار علـی معلـمزهــره ‌ملّاکی; سیّـد ناصر‌جابری‌اردکانی; عبدالخالق صادقی‌زاده‌کازرونی
1269 Sedighe Mazarei Zade.pdf.jpg1393بررسی شخصیت‌پردازی در رمان نوجوان دفاع مقدس(در رمان‌های هستی، باغ کیانوش‌ و‌ عاشقانه‌های یونس در شکم ماهی)منیژه پورنعمت‌رودسری; لیلا رضایی; صدیقه مزارعی‌زاده
1302 Farkhondeh Mozafari.pdf.jpg1394تحلیل سبک شناسانه‌ی داستان‌های کوتاه علی صالحی (با محوریت دفاع مقدس)لیلا رضایی; منيژه پورنعمت‌رودسري; فرخنده مظفری
1253 mazarei.pdf.jpg1394بررسی نگرش انتقادی شاعران عصر بیداری به مشروطیتسید ناصر جابری‌اردکانی; زهره ملاکی; سید عبدالله مزارعی
Payan nameh.pdf.jpg1393بررسی کارکرد اجتماعی زنان در داستان های پایداری استان بوشهر (با تکیه بر آثار حبیب احمدزاده، منیرو روانی‌پور، نصرالله احمدی، ایرج صغیری)زهره ملاکی; هاجر احمدی
b.pdf.jpg1393بررسی شیوه های طنز در داستان های کوتاه دفاع مقدس( اکبر صحرایی و داوود امیریان)سید ناصر جابری اردکانی; اسما حسینی
thesis0708.pdf.jpg1394ب‍ررس‍ی‌ اش‍ع‍ار م‍ق‍اوم‍ت‍ی‌ ت‍ی‍م‍ور ت‍رن‍ج‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ن‍ق‍دن‍وم‍ن‍ی‍ژه‌ پ‍ورن‍ع‍م‍ت‌ رودس‍ری‌; ل‍ی‍لا رض‍ای‍ی‌; ت‍رک‍ی‌؛ ف‍اطم‍ه‌