جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی
پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


  • قبلی
  • 1
  • بعدی
رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
thesis0528.pdf.jpg1387ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍اث‍ی‍ر گ‍ذار ب‍ر م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ب‍رون‌ س‍پ‍اری‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اول‍وی‍ت‌ آن‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍ون‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ ب‍ا م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ چ‍ن‍د ش‍اخ‍ص‍ه‌ش‍اه‍ب‍ن‍در زاده‌ ، ح‍م‍ی‍د; رج‍ب‌ زاده‌; ج‍ع‍ف‍ری‌ ، اح‍م‍د
thesis0532.pdf.jpg1387طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ک‍ارآی‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ در ن‍ظام‌ ت‍ول‍ی‍د چ‍اب‍ک‌ ب‍رای‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ت‍رو ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ وی‍ژه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ان‍رژی‌ پ‍ارس‌ش‍اه‍ب‍ن‍در زاده‌ ، ح‍م‍ی‍د; س‍ل‍ی‍م‍ی‌ ف‍رد ، خ‍داک‍رم‌; ت‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
thesis0381.pdf.jpg1386طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ک‍ارآی‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ در ن‍ظام‌ ت‍ول‍ی‍د چ‍اب‍ک‌ ب‍رای‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ت‍رو ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ وی‍ژه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ان‍رژی‌ پ‍ارس‌ش‍اه‍ب‍ن‍در زاده‌ ، ح‍م‍ی‍د; س‍ل‍ی‍م‍ی‌ ف‍رد ، خ‍داک‍رم‌; ت‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
thesis0470.pdf.jpg1387رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد واح‍د ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ب‍ا ب‍ک‍ار گ‍ی‍ری‌ م‍دل‌ س‍ازی‌ ری‍اض‍ی‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ک‍اش‍ی‌ و س‍رام‍ی‍ک‌)ش‍اه‍ب‍ن‍در زاده‌ ، ح‍م‍ی‍د; م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌ ، داری‍وش‌; ک‍اظم‍ی‌ ، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
thesis0319.pdf.jpg1386رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد واح‍د ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ب‍ا ب‍ک‍ار گ‍ی‍ری‌ م‍دل‌ س‍ازی‌ ری‍اض‍ی‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ک‍اش‍ی‌ و س‍رام‍ی‍ک‌)ش‍اه‍ب‍ن‍در زاده‌ ، ح‍م‍ی‍د; م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌ ، داری‍وش‌; ک‍اظم‍ی‌ ، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
thesis0377.pdf.jpg1386ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍اث‍ی‍ر گ‍ذار ب‍ر م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ب‍رون‌ س‍پ‍اری‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اول‍وی‍ت‌ آن‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍ن‍ون‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ ب‍ا م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ چ‍ن‍د ش‍اخ‍ص‍ه‌ش‍اه‍ب‍ن‍در زاده‌ ، ح‍م‍ی‍د; رج‍ب‌ زاده‌; ج‍ع‍ف‍ری‌ ، اح‍م‍د
thesis0382.pdf.jpg1386م‍دل‌ س‍ازی‌ ری‍اض‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ، ذخ‍ی‍ره‌ س‍ازی‌ و چ‍ی‍دم‍ان‌ ک‍ان‍ت‍ی‍ن‍ره‍ا در ب‍ن‍درش‍اه‍ب‍ن‍در زاده‌ ، ح‍م‍ی‍د; ج‍م‍ال‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا; ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ ، ف‍اطم‍ه‌
thesis0533.pdf.jpg1387م‍دل‌ س‍ازی‌ ری‍اض‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ، ذخ‍ی‍ره‌ س‍ازی‌ و چ‍ی‍دم‍ان‌ ک‍ان‍ت‍ی‍ن‍ره‍ا در ب‍ن‍درش‍اه‍ب‍ن‍در زاده‌ ، ح‍م‍ی‍د; ج‍م‍ال‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا; ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ ، ف‍اطم‍ه‌
thesis0573.pdf.jpg1388رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد واح‍د ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ب‍ا ب‍ک‍ار گ‍ی‍ری‌ م‍دل‌ س‍ازی‌ ری‍اض‍ی‌ ( م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ ک‍اش‍ی‌ و س‍رام‍ی‍ک‌)ش‍اه‍ب‍ن‍در زاده‌ ، ح‍م‍ی‍د; م‍ح‍م‍دی‌ زن‍ج‍ی‍ران‍ی‌ ، داری‍وش‌; ک‍اظم‍ی‌ ، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌