جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/39727
Title: طراح‍ی‌ ک‍ش‍ت‍ی‌ ب‍ارب‍ری‌ ع‍م‍وم‍ی‌۱۸۰۰۰ ت‍ن‍ی‌
Authors: ق‍درت‍ی‌،ک‍ری‍م‌
Keywords: ک‍ش‍ت‍ی‌ س‍ازی‌
Issue Date: 1382
Abstract: 
Description: 
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/39727
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
Appears in Collections:Naval Engineering مهندسی کشتی‌سازی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thesis0084.pdf167.39 kBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.