جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/39632
Title: ی‍ک‌ م‍ع‍ادل‍ه‌ ح‍ال‍ت‌ زن‍ج‍ی‍ر ک‍ره‌ س‍خ‍ت‌ اغ‍ت‍ش‍اش‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ب‍رای‌ م‍خ‍ل‍وط ه‍ا
Authors: ان‍ص‍اری‌، طاه‍ره‌
Keywords: ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌
Issue Date: 1389
Abstract: 
Description: م‍ع‍ادل‍ه‌ ح‍ال‍ت‌,اخ‍ت‍لال‌ ی‍اف‍ت‍ه‌,م‍خ‍ل‍وط,ک‍ره‌ س‍خ‍ت‌
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/39632
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
Appears in Collections:Chemistry شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thesis0647.pdf167.39 kBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.