جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/39213
Title: اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ QSAR در م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ش‍ت‍ق‍ات‌ ف‍لاون‍وی‍دب‍ه‌ م‍ن‍ظور م‍دل‌ س‍ازی‌ ای‍ن‌ دس‍ت‍ه‌ از ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌
Authors: ف‍ره‍م‍ن‍د،م‍ری‍م‌
Keywords: ش‍ی‍م‍ی‌- ف‍ی‍زی‍ک‌
Issue Date: 1382
Abstract: 
Description: 
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/39213
Type Of Material: پایان‌نامه فارسی
Appears in Collections: Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thesis0027.pdf167.39 kBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.