جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/39141
Title: طراح‍ی‌ ل‍ن‍دی‍ن‍گ‌ ک‍راف‍ت‌ ۲۰۰۰ ت‍ن‍ی‌ ب‍ا ا س‍ت‍ف‍اده‌ از ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ LR
Authors: گ‍ل‌ اف‍ش‍ان‌،ن‍وش‍ی‍ن‌
Keywords: ک‍ش‍ت‍ی‌ س‍ازی‌
Issue Date: 1383
Abstract: 
Description: ل‍ن‍دی‍ن‍گ‌ ک‍راف‍ت‌/ طراح‍ی‌/ ق‍ان‍ون‌ LR
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/39141
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
Appears in Collections:Naval Engineering مهندسی کشتی‌سازی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thesis0204.pdf167.39 kBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.