جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/29605
Title: بررسی وضعیت گرده‌افشانی و تاثیر دانه گرده ارقام مختلف بر صفات کمی و کیفی میوه انار رقم ملس یزدی
Authors: نعمت‌الله کرونی
Keywords: گرده‌افشانی، دانه گرده، میوه انار رقم ملس یزدی
Issue Date: 1393
Abstract: انار با نام علمی Punica granatum یکی از محصولات باغی و مهم ایران است که از نظر تنوع، کیفیت، سطح زیر کشت، تولید و صادرات، مقام اول دنیا را دارا است. دستيابی به ارقامي كه دارای خصوصيات مطلوب برای صادارت و بازار پسندی مناسب باشند و بررسی چگونگی انتقال صفات به خصوص هسته نرمی، رنگ پوست و دانه، افزایش اندازه میوه، در این بین نقش عمده ای دارند. يكي از مشكلات اصلی درختان انار ريزش گل و ميوه در مراحل اوليه رشد می باشد که يكی از علل اين ريزش پديده خود ناسازگاری و يا گرده افشانی ناقص در بين درختان ميوه مطرح می باشد و اين مشكل وقتی باغی با يك رقم احداث گردد حادتر می شود. در اين پژوهش از دو آزمایش تلاقی و کشت دانه گرده به منظور انتقال صفات مطلوب، روشن شدن وضعیت گرده افشانی و انتخاب بهترین رقم گرده دهنده برای رقم ملس یزدی استفاده گردید. آزمایش تلاقی که در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا شد با دانه های گرده 6 رقم مختلف به عنوان گرده دهنده گل های دوجنسی اخته شده رقم ملس یزدی تلقیح مصنوعی صورت گرفت و همچنین تعداد 20 گل از گل های رقم ملس یزدی نیز به عنوان شاهد قبل از باز شدن گل ها جهت خود گرده افشانی پاکت گذاری انجام شد. در نهایت میوه های تشکیل شده صفات کمی و کیفی آنها اندازه گیری گردید. طبق نتایج به دست آمده میوه های حاصل از تلاقی ارقام (ملس یزدی × پوست سیاه) در صفاتی مانند وزن، طول و قطر میوه نسبت به دیگر تلاقی ها و شاهد افزایش نشان دادند. در حالی که تلاقی رقم (بی دانه نجف آباد × ملس یزدی) کمترین مقدار را در این صفات داشت. نتایج نشان داد که تعداد دانه (آریل) در شاهد کمتر از تلاقی ها بود این بیانگر آن است که با دگرگرده افشانی این تعداد افزایش می یابد. در فاکتور TSS تلاقی رقم (بی دانه نجف آباد × ملس یزدی) کمترین درجه بریکس (9.7) را داراست که اختلاف معنی داری را با شاهد (13.25) نشان می دهد. پژوهش کشت دانه گرده به صورت آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کامل تصادفی با 4 تکرار در 3 فاکتور زمان در 5 سطح ( 6، 12، 24، 48، 72 ساعت) فاکتور رقم در 7 سطح و فاکتور نوع گل در 2 سطح (زایا و نازا) که در محیط کشت های حاوی 1% آگار و 10% سوکروز صورت گرفت. نتایج نشان داد درصد جوانه زنی دانه گرده در تمام ارقام، نوع گل و مدت زمان پس از تهیه دانه گرده متفاوت بود. اما طول عمر دانه گرده در تمام ارقام و تیمار زمانی اختلاف بین آنها معنی دار بود و در نوع گل اختلاف معنی داری مشاهده نشد. در ضمن هرچه از زمان تهیه دانه گرده ها می گذشت از میزان جوانه زنی و طول عمر آنها کاسته می شد.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/29605
Type Of Material: پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1215.pdfپایان نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه3.99 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.