آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
"التصلية علی محمّد(ص) وآله في الصحيفة السجادية "دراسة أسلوبیة 52

کل بازدیدها طی یک ماه

October 2020 November 2020 December 2020 January 2021 February 2021 March 2021 April 2021
"التصلية علی محمّد(ص) وآله في الصحيفة السجادية "دراسة أسلوبیة 0 0 9 14 11 10 8

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
hamidawi20.pdf 17
hamidawi20.doc 7

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Iran 14
China 11
Romania 8
United States 6
Germany 2
Ukraine 2
Czech Republic 1
Italy 1
Japan 1
Taiwan 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Jacksonville 4
Guangzhou 3
Comana 2
Nanjing 2
Beijing 1
Brno 1
Eppelborn 1
Leawood 1
Philadelphia 1
Pishgaman 1