جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193839
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorعلی ایزدبخش-
dc.contributor.advisorعبدالطیف هاشمی‌فرد-
dc.contributor.authorمحمد عابدی-
dc.date.accessioned2020-12-13T08:19:29Z-
dc.date.available2020-12-13T08:19:29Z-
dc.date.issued1395en_US
dc.identifier.urihttp://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193839-
dc.descriptionپایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمیen_US
dc.description.abstractسهوختهای فسهیلی عمدهترین منابع تامین انرژی محسوب میشوند اما کاهش منابع سوختهای فسیلی و مشکلات و آلودگیهای زیست محیطی ناشی از مصرف این سوختها مننر به ایناد تحقیقات گسترده به منظور یافتن منابع جدید انرژی شهده اسهت. هیدروژن از جمله سوختهای جایگزین پیشنهادی میباشد که با استفاده از روشهای مختلف از جمله ریفرمینگ بخار، ریفرمینگ خشههو و اکسههیداسههیون جزئی هیدروکربنها (از ابیش متان) تولید میشهود که در این بین واکنش اکسیداسیون جزئی متان در هوور اکسیدهای فلزی روشی مناسب ) میباشهد. کاتالیسهتهای زیادی از جمله کاتالیستهای پایهدار هاوی فلزات H2 + COبرای تولید گاز سهنتز ( ) بههه منظور اننهام واکنش Fe و Co ،Ni و اولین ردیف از فلزات واسهههطههه ( Pd ،Ru ،Pt ،Rhننیهب از ابیهش اکسهیداسیون جزئی متان و تولید گاز سنتز استفاده شده است. استفاده از این کاتالیستها علی رغم بازدهی بالا با مسهائش و مشهکلاتی از ابیش ماهیت آتشزایی و غیرفعال شههدن کاتالیسهت و تولید کو مطرس اسههت. از میان کاتالیسههتهای مورد اسههتفاده در فرایند اکسههیداسههیون جزئی متان کاتالیسههتهای هاوی فلز کبالت و نیکش به میزان بیشتری مورد توجه ارار گرفتهاند. بر اسهاس مطالعات اننام شهده پایهی کاتالیست میتواند بر پایداری کاتالیست و هتی در مواردی بر بازدهی واکنش تاثیرگذار باشههد. آلومینا و سههیلیکاهای مزومتخلخش از جمله مواردی هسههتند که به عنوان پایه اسههتفاده SBA شهدهاند. در این پتوهش از سهیلیکای مزومتخلخش - به عنوان پایهی کاتالیسهت واکنش اکسهیداسیون 15 جزئی متان استفاده شده است و در هر نمونهی کاتالیستی مقادیر مختلفی از فلزات نیکش، مس و سریم به روش به منظور تعیین TEM و SEM ،BET ،XRD اشهبا سهازی خیس بر روی پایه بارگذاری شدهاند. از آنالیزهای خواص فیزیکی- شهیمیایی کاتالیسهتهای سهنتز شهده اسهتفاده شهد. ظاهر شهدن پیوهای مربوط به ساختار سهیلیکای مزومتخلخش در آنالیز پراش پرتوی ایکس زاویه کوچو، مشاهده ایزوترمهای جذب/ واجذب هیدروژن SBA مشههاهده مورفولوژی مربوط به سههاختار ،BET به کمو آنالیز H1 و هلقهی پسههماند IV از نو - در 15 در نمونههای سنتز شده علاوه TEM و مشهاهدهی ساختار شش وجهی در آنالیز SEMتصهاویر مربوط به آنالیز بر اینکه نشهان دهندهی سنتز موفق نمونههای کاتالیستی است بیانگر این موضو نیز میباشد که علاوه بر اینکه پس از بارگذاری فلزات ذکر شههده نیز نظم سههاختار ، سههنتز شههده دارای سههاختاری مزومتخلخش بودهSBA-15 هفظ شده است.en_US
dc.language.isofaen_US
dc.relation.haspartپ2065en_US
dc.subjectSBA اکسیداسیون جزئی متان، گاز سنتز، کاتالیست پایهدار، -، نیکش، مس، سریمen_US
dc.titleسنتز کاتالیست واکنش اکسیداسیون جزئی متان بر پایه سیلیکای مزومتخللSBA-15-
dc.typeپایان نامه فارسیen_US
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ2065.pdf5.79 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.