آمارها

کل بازدیدها

بازدید شده ها
سنتز کاتالیست واکنش اکسیداسیون جزئی متان بر پایه سیلیکای مزومتخللSBA-15 38

کل بازدیدها طی یک ماه

October 2020 November 2020 December 2020 January 2021 February 2021 March 2021 April 2021
سنتز کاتالیست واکنش اکسیداسیون جزئی متان بر پایه سیلیکای مزومتخللSBA-15 0 0 10 10 4 10 4

فایل های دانلودی

بازدید شده ها
پ2065.pdf 6
T2065.pdf 3
پایان نامه عابدی.pdf 1

بهترین کشورهای بازدید کننده

بازدید شده ها
China 10
United States 6
Iran 5
Ukraine 2
Czech Republic 1
Germany 1
EU 1
Japan 1
Taiwan 1

بهترین شهرهای بازدید کننده

بازدید شده ها
Jacksonville 4
Guangzhou 3
Beijing 1
Brno 1
Eppelborn 1
Leawood 1
Nanjing 1
Philadelphia 1
Pishgaman 1
Shenyang 1