جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193838
Title: بررسی بستری‌های اجتماعی و فرهنگی در کرانه‌های جنوبی خلیج فارس و تأثیر آن بر شکل گیری دولت عربستان سعودی در اوایل قرن 20 میلادی
Authors: فاطمه کیانی‌نژاد
Keywords: خلیج‌فارس، شبه‌جزیرۀعرب، عربستان‌سعودی، سیاست وحکومت، اجتماع
Issue Date: 1397
Abstract: دولت عربستان سعودی در قرن بیستم اعلام موجودیت کرد.این کشور از ابتدای تأسیس با محوریّت یک قبیله، « خاندان سعود » و یک نگرش فکری، « وهابیّت » توانسته است به حیات سیاسی خویش ادامه دهد.با این حال هنوز سیر تاریخی همگرایی این دو مؤلفه در شبه جزیرۀ عربستان که معطوف به قدرت سیاسی شده مورد مطالعه قرار نگرفته است. این پژوهش می‌کوشد تا بسترهای اجتماعی‌ـ‌فرهنگی شکل‌گیری حکومت عربستان در اوایل قرن بیستم میلادی را در چارچوب یک مطالعۀ تاریخی بررسی نماید. نتایج این پژوهش که به روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و گردآوری اطلاعات و به روش کتابخانه‌ای انجام شده‌است؛ نشان می‌دهد بنیان‌گذاران حکومت عربستان با پذیرش آیین وهابیت و ترویج آن و با بهره‌گیری از بافت قبیله‌ای توانستند عربستان را تحت لوای یک حکومت، متمرکز نمایند.در این ساختار نوپا از نوع سلطانی،پادشاه ازنوعی مشروعیت مذهبی و قبیله‌ای برخوردار بوده و در رأس هرم قدرت دارد.
Description: پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ تاریخ گرایش مطالعات خلیج‌فارس
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193838
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:History تاریخ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ2064.pdf5.23 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.