جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193837
Title: بررسی اثرات شوک های عرضه و تقاضای بازار نفت بر بازار گاز صادراتی ایران
Authors: محسن کاوسی
Keywords: شوک ها، عرضه و تقاضا، نفت، گاز صادراتی.
Issue Date: 1396
Abstract: هدف از مطالعه حاضر ، بررسی شوک های عرضه و تقاضای نفت بر بازار گاز صادراتی در ایران می باشد. مدل تحقیق بر اساس یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری و گارچ تصریح می‌گردد. داده های مورد استفاده در این تحقیق عبارت اند از: کل GDP جهانی بر اساس دلار آمریکا، کل تولید نفت بر حسب بشکه، قیمت جهانی نفت بر حسب دلار، قیمت گاز طبیعی بر حسب دلار و شاخص قیمت مصرف کننده. داده‌ها به صورت سالیانه و برای دوره 1985 تا 2016 می‌باشد. با توجه به خروجی های الگوی گارچ، در واکنش به افزایش قیمت نفت، قیمت گاز صادراتی افزایش، با افزایش قیمت نفت، تولید گاز نیز افزایش یافته و در این حالت مقدار تقاضا برای خرید گاز بیشتر شده و لذا میزان عرضه آن افزایش می یابد. واکنش قیمت گاز به دوران رونق جهانی مثبت است. واکنش قیمت گاز به دوران رکود جهانی منفی است. با توجه به خروجی های الگوی SVAR، نتایج زیر حاصل شده است: در اثر شوک به اندازه یک انحراف معیار به نرخ رشد تولید نفت خام، قیمت حقیقی گاز طبیعی ابتدا به میزان اندکی کاهش می یابد. در اثر شوک به اندازه یک انحراف معیار به تولید ناخالص حقیقی جهانی، قیمت حقیقی گاز طبیعی ابتدا افزایش می یابد. تحریم های اقتصادی در این مدل به مانند شوک منفی تولید ناخالص حقیقی عمل می کند. در این حالت میزان عرضه گاز طبیعی محدود شده و لذا انتظار می رود فروش آن در بازارهای جهانی کاهش یابد. با توجه به ارتباط مثبت میان عرضه گاز طبیعی و قیمت آن، با افزایش تولید جهانی، قیمت گاز صادراتی افزایش یافته و بر این اساس عرضه آن نیز افزایش خواهد یافت. شوک به اندازه یک انحراف معیار در قیمت حقیقی نفت خام، ابتدا قیمت حقیقی گاز طبیعی را افزایش می دهد . قیمت حقیقی گاز طبیعی ابتدا افزایش می یابد اما با گذشت زمان این اثر کاهش یافته و بعد از 8 سال اثر آن منفی می‌شود و در بلندمدت اثر آن از بین می‌رود. با توجه به ارتباط مثبت میان عرضه گاز طبیعی و قیمت آن، با افزایش قیمت، قیمت گاز صادراتی افزایش یافته و بر این اساس عرضه آن نیز افزایش خواهد یافت. نتایج توابع تجزیه واریانس برای متغیر قیمت حقیقی گاز طبیعی برای 20 دوره است که مشاهده می‌شود بیشترین سهم در نوسانات قیمت حقیقی گاز طبیعی مربوط به متغیر قیمت حقیقی نفت خام است به طوری که بعد از 20 سال 43.9 درصد از نوسانات قیمت حقیقی گاز توسط این متغیر توضیح داده می‌شود. پس از قیمت نفت خام ، بیشترین سهم در نوسانات قیمت حقیقی گاز طبیعی متعلق به نوسانات خود متغیر و شوک‌های وارد بر آن است. کمترین سهم در نوسانات قیمت حقیقی گاز طبیعی مربوط به متغیر رشد تولید نفت خام در جهان است. .
Description: پایان‏ نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193837
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Economy اقتصاد

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ2071.pdf2.37 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.