جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193836
Title: بررسی مکانیزم اثربخشی نانوذرات در تغییر خواص سنگ و سیال مخازن هیدروکربوری
Authors: راضیه احمدی
Keywords: ،نانوذرات زیستی، ازدیاد برداشت نفت، روش پاسخ سطح، استخوان ماهی مرکب
Issue Date: 1398
Abstract: دو چالش مهم استفاده از نانوذرات در پروژه‌های ازدیاد برداشت نفت، هزینه سرمایه‌گذاری بالا و مشکلات محیط زیستی می‌باشد. هدف از این رساله استفاده از نانوذرات زیستی و کم هزینه با هدف ازدیاد برداشت نفت است. نانوذرات زیستی کربنات کلسیم ابتدا از استخوان ماهی مرکب ببری با استفاده از روش‌های آسیاب گلوله ای و ماده فعال سطحی سنتز و سپس با تولید نانوسیال پایدار، عملکرد و مکانیزم اثربخشی آن از طریق آزمایش‌های زاویه تماس، جذب ناپیوسته و آشام اجباری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مشخصه‌سازی ذرات نشان دادند که هر دو روش (آسیاب گلوله‌ای و ماده فعال سطحی) قادر به تولید ذرات کربنات کلسیم زیستی در مقیاس نانو بوده و نانوسیال زیستی در محدوده اسیدی و زمان‌های مختلف پایدار می‌باشد. علاوه بر این نانوذرات زیستی مذکور توانسته‌اند ترشوندگی سنگ را از نفت‌دوست به نفت‌گریز تغییر دهند. علت این امر حضور کیتین در ساختار زیستی این ماده بوده است. سینتیک جذب نانوذرات بر روی سطح سنگ از مدل شبه درجه دوم و ایزوترم جذب لانگمویر پیروی می‌کند و طبیعیت جذب به صورت گرماگیر است. متغیرهاي بهينه براي افزايش ضریب بازیابی نفت در آزمايش‌هاي آشام اجباری در سیستم‌های آب/نفت و گاز/نفت درون بستر ماسه‌ای شامل نانوسیال زیستی با غلظت wt.% 05/0، نرمال هپتان به عنوان فاز نفت، حداقل شوري، دماي محيط و جریان گاز با دبی cc/min 100 می‌باشد. در آزمایش سیلاب‌زنی مغزه آزمایشگاهی، مدل توسعه یافته توسط روش پاسخ سطح نشان داد که بازده جابجایی نفت به شدت تحت تأثیر غلظت نانوسیال، دما و تعاملات بین آن‌ها بوده و هر سه پارامتر (غلظت نانوسیال، دما و شوری) تأثیر معناداری بر نشست نانوذرات داشتند. کاهش سرعت تزریق، افزایش غلظت نانوسیال و کاهش قطر نانوذرات در مدل‌سازی تزریق نانوسیال به جریان دو فازی در محیط متخلخل موجب افزایش بازیابی نفت شد. نتایج حاصل از این رساله نشان داد که این نانوذره‌زیستی به عنوان یک ماده کم ‌هزینه، دوستدار طبیعت و مؤثر، پتانسیل خوبی را در ازدیاد برداشت نفت در مخازن نفت ‌سبک و گازمیعانی دارا می‌باشد
Description: پایان نامه دکتری مهندسی شیمی بدون گرایش
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193836
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Chemical Engineering مهندسی شیمی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ2073.pdf9.42 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.