جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193830
Title: بررسی درون شیشه‌ای تحمل به شوری در چهار رقم لیموی آب و ریزپیوندی
Authors: مریم حاجی‌حیدر
Keywords: پرآوری، پینه‌زایی، تنش شوری، ریزپیوندی، سازگاری و لیمو
Issue Date: 1398
Abstract: پژوهش، به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با بررسی ریزازدیادی و مقایسه واكنش‍هاي فيزيولوژيكي چهار رقم لیموی آب وارداتی (کشور برزیل) نسبت بـه تنش شوري در کشت درون شيشه‍اي مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت، و سپس ریزپیوندی رقم‌ها بر پایه مقاوم راف‌لمون و ولکامریانا صورت گرفت. در کشت درون شیشه‌ای، مواد گیاهی چهار رقم را تهیه و پس از انتقال به آزمایشگاه در محیط کشت پایهMS کشت شدند. ریزنمونه‌های مریستم انتهایی جوانه چهار رقم را جهت پرآوری به شیشه‌های حاوی محیط کشت MS همراه با تیمارهای مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد اکسینی و سیتوکینینی از قبیل جیبرلین(GA) با غلظت‌های (0 و2)، نفتالین استیک اسید (NAA) با غلظت‌های (0 و 5/0) و بنزیل آدنین (BA) با غلظت‌های (5/0، 1 و2) میلی‌گرم بر لیتر با سه تکرار، انجام، و به اتاق نگه‌داری جهت مشاهده تغییرات مورفولوژیکی (تعداد و طول شاخساره) انتقال داده شد. بیش‌ترین میزان میانگین طول شاخساره 53/3 سانتی‌متر و تعداد 7 شاخساره در رقم لیموی معمولی با محیط کشت حاوی دو میلی‌گرم بر لیتر BA به همراه دو میلی‌گرم بر لیتر GAحاصل شد. برای تولید پینه، تیمارهای پینه‌زایی ترکیبی از BA با غلظت‌های (5/0 و 1) 2,4-D با غلظت‌های (5/0، 1 و 2) Kineitn با غلظت (0، 5/0 و 1) میلی‌گرم بر لیتر آزمایش شد. پس از بررسی بهترین محیط پینه‌زایی، نتایج نشان داد رقم‌های پرشین‌لایم و لیموی معمولی در محیط کشت حاوی یک میلی‌گرم بر لیتر 2,4-D و 5/0 میلی‌گرم بر لیتر Kineitn بیش‌ترین تولید پینه‌زایی را دارا بودند. پینه‌ها و ریزنمونه‌های پرآوری شده در بهترین تیمار، جهت اعمال تنش شوری، با غلظت‌های مختلف کلریدسدیم (NaCI) صفر، 4، 8 و 12 گرم بر لیتر به مدت سه هفته زیرکشت شدند. شرایط نگه‌داری تمامی کشت‌های انجام شده (کشت بذر، مرحله پرآوری و پینه‌زایی، مرحله استقرار و تیمار شوری) در اتاقک رشد، در دمای3±25 درجه سانتی‌گراد انجام شد. بعد از اعمال تنش، برخی از شاخص‌های اندازه‌گیری صفات بیوشیمیایی از قبیل مقدار پروتئین کل، پرولین، برخی از آنتی اکسیدانت‌ها مانند آنزیم‌ پراکسیداز و کاتالاز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تنش پرآوری نشان داد با افزایش سطح شوری، میزان پروتئین در رقم پرشین‌لایم در تیمار 8 گرم بر لیتر افزایش پیدا کرد. بیش‌ترین میزان پرولین در سطح شوری 12 گرم بر لیتر در رقم لیموی معمولی و خارکوتاه مشاهده شد. بیش‌ترین میزان فعالیت آنزیم کاتالاز در شوری صفر در رقم شیشه آب دزفول و خارکوتاه حاصل گردید، بیش‌ترین میزان پراکسیداز در شوری صفر مربوط به رقم لیموی معمولی بود. در تنش پینه بیش‌ترین میزان پروتئین کل در رقم خارکوتاه و پرشین‌لایم، در سطح تنش 8 گرم بر لیتر حاصل شد. در رقم پرشین‌لایم در سطح شوری 12 گرم بر لیتر بیش‌ترین میزان پرولین مشاهده گردید. بیش‌ترین آنزیم کاتالاز در شوری صفر و 12 گرم بر لیتر در رقم لیموی معمولی و شیشه‌ آب دزفول به‌دست آمد، در رقم شیشه آب دزفول در شوری 12 گرم بر لیتر نیز بیش‌ترین میزان پراکسیداز مشاهده شد. بنابر نتایج حاصل، می‌توان اظهار داشت که مقاومت به شوری یک رابطه مستقیم با افزایش میزان پرولین و پروتئین در بافت گیاه دارد و گیاهانی که پروتئین و پرولین بیش‌تری در خود داشتند مقاوم‌تر هستند. به طور کلی یافته‌ها نشان می‌دهد رقم پرشین لایم و لیموی معمولی با تولید بالاترین میزان پروتئین و پرولین نسبت به رقم‌های دیگر مقاوم‌تر بودند. جهت ریزپیوندی نیز بذرهای پایه غالب منطقه با استفاده از شاخساره‌های رقم‌های لیموی آب پرآوری شده، پیوند نوک شاخساره انجام گرفت. سپس هر گیاه پیوندی به شیشه حاوی محیط کشت‌های مایع MS حاوی سیستم‌ حمایت کننده پل کاغذی انتقال یافتند. و پس از سازگاری کامل به گلخانه جهت یادداشت برداری و رشد در شرایط مزرعه انتقال داده شدند. نتایج نشان داد که بیش‌ترین درصد موفقیت ریزپیوندی را رقم‌های شیشه آب دزفول با 70 درصد بر پایه راف‌لمون و لیموی معمولی با 90 درصد بر پایه ولکامریانا دارا بودند
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم باغبانی گرایش درختان میوه
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193830
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ2066.pdf3.59 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.