جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193829
Title: (Bougainvillea spp) بررسی درون شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای تحمل به شوری در پنج رقم گل‌کاغذی
Authors: پریسا‌ آتش‌پیکر
Keywords: پرآوری، پینه‌زایی، تنش شوری، ریشه‌زایی
Issue Date: 1398
Abstract: در پژوهش حاضر، بررسی ریزازدیادی و مقایسه واکنش‌های فیزیولوژیکی پنج ژنوتیپ گل‌کاغذی (Bougainvillea spectabilis, Bougainvillea glabra ) نسبت بـه تنش شوري در کشت درون شيشه‌اي صورت گرفت. این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. در کشت درون شیشه‌ای، مواد گیاهی پنج ژنوتیپ را تهیه و پس از انتقال به آزمایشگاه در محیط کشت پایه MS کشت شدند. ریزنمونه‌های مریستم انتهایی جوانه پنج ژنوتیپ را جهت پرآوری به شیشه‌های حاوی محیط کشت MS همراه با تیمارهای مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد اکسینی و سیتوکینینی از قبیل گلوتامین با غلظت‌های (0، 250و500)، 2ip (0، 4 و 6)، NAA (0،2/0) و BA (0،4 و6) میلی‌گرم بر لیتر با سه تکرار، انجام، و به اتاق نگه‌داری جهت مشاهده تغییرات مورفولوژیکی (تعداد و طول شاخساره) انتقال داده شد. غلظت 500 میلی‌گرم بر لیتر گلوتامین به همراه 4 و 6 میلی‌گرم بر لیتر BA بهترین تیمار جهت رشد ریزنمونه‌ها بود و پرآوری آن‌ها را افزایش داد. برای تولید پینه، تیمارهای پینه‌زایی ترکیبی از BA با غلظت‌های (0، 25/0 و 5/0) و 2,4-D (1/0، 5/0، 1، 2 و 6) میلی‌گرم بر لیتر آزمایش شد. نتایج نشان داد ژنوتیپ‌های طلایی و قرمز کم‍پر در محیط کشت حاوی 2 تا 6 میلی‌گرم بر لیتر 2,4-D بهترین تیمار جهت پینه‌زایی ریزنمونه‌های گل‌کاغذی را دارا بودند. برای تولید ریشه، تیمارهای ریشه‌زایی ترکیبی ازIBA و NAA با غلظت‌های (0، 1، 5/2 و 5) میلی‌گرم بر لیتر آزمایش شد نتایج نشان داد بیش‌ترین ریشه‌زایی از لحاظ طول و تعداد ریشه به ترتیب در محیط کشت حاوی 5/2 میلی‌گرم در لیتر IBA، فاقد و دارای یک میلی‌گرم در لیتر NAA به‌دست آمد. پینه‌ها و ریزنمونه‌های پر‌آوری شده در بهترین تیمار، جهت اعمال تنش شوری، با غلظت‌های مختلف کلریدسدیم NaCl صفر، 50، 100 و 150 میلی‌مولار به مدت سه هفته زیرکشت شدند. تمامی کشت‌های انجام شده، پرآوری، پینه‌زایی، استقرار و تنش شوری در اتاقک رشد، در دمای3±25 درجه سانتی‌گراد انجام شد. بعد از اعمال تنش، برخی از شاخص‌های اندازه‌گیری صفات بیوشیمیایی از قبیل مقدار پروتئین کل، پرولین، برخی از آنتی اکسیدانت‌ها مانند آنزیم‌ پراکسیداز و کاتالاز مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش سطح شوری در تنش پرآوری ، میزان پروتئین در تمامی ژنوتیپ‌هاکاهش یافت. بیش‌ترین میزان پرولین، پراکسیداز و آنزیم کاتالاز در سطح شوری 150 میلی‌مولار به ترتیب در ژنوتیپ ابلق، قرمز پرپر و بنفش مشاهده شد. در تنش پینه بیش‌ترین میزان پروتئین در سطح شوری 50 میلی‌مولار در ژنوتیپ ابلق و قرمز پرپر مشاهده شد. در ژنوتیپ ابلق بیش‌ترین میزان پرولین و پراکسیداز به ترتیب در سطح شوری 150 و صفر میلی‌مولار بود. هم‌چنین بیش‌ترین میزان فعالیت آنزیم کاتالاز در سطح شوری100 میلی‌مولار در ژنوتیپ طلایی مشاهده شد.. بنابر نتایج حاصل، می‌توان گفت ژنوتیپ‌هایی از قبیل ابلق با بیش‌ترین مقدار پرولین نسبت به تنش شوری مقام‌تر بود.
Description: پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
URI: http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/193829
Type Of Material: پایان نامه فارسی
Appears in Collections:Horticultural Science علوم باغبانی

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
پ2065.pdf1.57 MBAdobe PDFThumbnail
Download


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.